Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo
Kratica predmeta SP1-8 I Šifra predmeta 171675
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 2
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 24
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Darko Ropac
Akademski stupanj doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor u trajnom zvanju
Kontakt e-mail dropac@mefst.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Prikazati studentima pojmove i osnovne sadržaje zdravstvenog prava. Upoznati studente s radom i ustrojem strukovnih komora. Upoznati studente s temeljnim kriterijima pravne odgovornosti zdravstvenih djelatnika, pravima i obvezama zdravstvenih radnika u obavljanju njihove djelatnosti. Upoznati studente s temeljnim pravima pacijenata. Upoznati studente s drugim područjima zdravstvenog i socijalnog zakonodavstva

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Nakon odslušanih predavanja, samostalnog učenja i položenog ispita studenti će: - prepoznati i povezati pojmove i osnovne sadržaje zdravstvenog prava; - razumjeti osnove zdravstvenog prava; - identificirati i razjasniti temeljne kriterije pravne odgovornosti zdravstvenih djelatnika, prava i obveze zdravstvenih radnika u obavljanju njihove djelatnosti; - razjasniti vrednovanje zdravstvene djelatnosti; - objasniti rad i ustroj strukovnih komora; - razumjeti i objasniti položaj zdravstvenog radnika u odnosu na disciplinsku/stegovnu, građansko-pravnu i kazneno-pravnu odgovornost; - prepoznati i primijeniti temeljna prava pacijenata u radu.
Literatura
Obvezna
  1. Ropac D, Stašević I: Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo, Medicinska naklada i Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, 2018.
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60%nastave).

2. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika.

Način polaganja ispita

Vrednovanje studentskog rada kroz završni ispit (pismeni).

Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do
ukupne ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.7 0
Samostalni rad 0.2 0
Ukupno tijekom nastave 0.9 0
Završni ispit 1.1 100
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 2 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Pojam i sadržaj zdravstvenog prava
2. Pojam zdravstvene zaštite i društvene skrbi za zdravlje
3. Prava i obveze zdravstvenih radnika u obavljanju njihove djelatnosti
4. Međusobni odnosi zdravstvenih radnika i pacijenata
5. Priziv savjesti
6. Profesionalna tajna
7. Obveza prijavljivanja
8. Vođenje i čuvanje medicinske dokumentacije
9. Izbor drugoga liječnika
10. Pretraga liječničke ordinacije
11. Zdravstveni djelatnici kao svjedoci i vještaci
12. Osiguranje kvalitete pružene zdravstvene usluge
13. Komore zdravstvenih radnika
14. Disciplinska odgovornost zdravstvenih radnika
15. Temeljna prava pacijenata