Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (redoviti) Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo
Kratica predmeta SESP1-8 Šifra predmeta 144109
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 2
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Darko Ropac
Akademski stupanj doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor u trajnom zvanju
Kontakt e-mail dropac@mefst.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Prikazati studentima pojmove i osnovne sadržaje zdravstvenog prava. Upoznati studente s radom i ustrojem strukovnih komora. Upoznati studente s temeljnim kriterijima pravne odgovornosti zdravstvenih djelatnika, pravima i obvezama zdravstvenih radnika u obavljanju njihove djelatnosti. Upoznati studente s temeljnim pravima pacijenata. Upoznati studente s drugim područjima zdravstvenog i socijalnog zakonodavstva

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Nakon odslušanih predavanja, samostalnog učenja i položenog ispita studenti će: - prepoznati i povezati pojmove i osnovne sadržaje zdravstvenog prava; - razumjeti osnove zdravstvenog prava; - identificirati i razjasniti temeljne kriterije pravne odgovornosti zdravstvenih djelatnika, prava i obveze zdravstvenih radnika u obavljanju njihove djelatnosti; - razjasniti vrednovanje zdravstvene djelatnosti; - objasniti rad i ustroj strukovnih komora; - razumjeti i objasniti položaj zdravstvenog radnika u odnosu na disciplinsku/stegovnu, građansko-pravnu i kazneno-pravnu odgovornost; - prepoznati i primijeniti temeljna prava pacijenata u radu.
Literatura
Obvezna
  1. Ropac D, Stašević I: Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo, Medicinska naklada i Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, 2018.
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70%nastave).

 

Način polaganja ispita

Vrednovanje studentskog rada kroz završni ispit (pismeni).

Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do
ukupne ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.9 0
Ukupno tijekom nastave 0.9 0
Završni ispit 1.1 100
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 2 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Pojam i sadržaj zdravstvenog prava
2. Pojam zdravstvene zaštite i društvene skrbi za zdravlje
3. Prava i obveze zdravstvenih radnika u obavljanju njihove djelatnosti
4. Međusobni odnosi zdravstvenih radnika i pacijenata
5. Priziv savjesti
6. Profesionalna tajna
7. Obveza prijavljivanja
8. Vođenje i čuvanje medicinske dokumentacije
9. Izbor drugoga liječnika
10. Pretraga liječničke ordinacije
11. Zdravstveni djelatnici kao svjedoci i vještaci
12. Osiguranje kvalitete pružene zdravstvene usluge
13. Komore zdravstvenih radnika
14. Disciplinska odgovornost zdravstvenih radnika
15. Temeljna prava pacijenata