Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (redoviti) Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Socijalni nauk Crkve
Kratica predmeta SESP5-10 Šifra predmeta 144217
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Jerko Valković
Akademski stupanj doktor znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail jerko.valkovic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 671
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Marijana Kompes
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail marijana.kompes@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 620
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Valentina Šipuš
Akademski stupanj mag. pead. et catech. Zvanje Asistent
Kontakt e-mail valentina.sipus@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 683
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Razumijevanje naravi socijalnog nauka Crkve, uvid u njegov povijesni razvitak, pregled osnovnih načela, pregled važnih socijalnih tema u kontekstu socijalnog nauka te upoznavanje s glavnim crkvenim dokumentima o socijalnom nauku.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Definirati i opisati narav socijalnog nauka Crkve. Nabrojati temeljna načela socijalnog nauka Crkve. Definirati čovjeka kao društveno biče, a obitelj kao temeljnu stanicu društva. Interpretirati odnose Crkve i društva, Crkve i politike, te Crkve i okoliša.
Literatura
Obvezna

M. Valković (ur. i napisao uvod), Socijalni dokumenti Crkve. Sto godina katoličkoga socijalnog nauka, Zagreb, 1991. (uključivo i Centesimus annus), str. V-XXXVI i odabrani tekstovi;
2. Papinsko vijeće „Iustitia et pax“, Kompendij socijalnog nauka Crkve, Zagreb, 2005. (odabrana poglavlja);
3. M. Valković, Društveni nauk Crkve: narav, aktualnost i problematika, u: Bogoslovska smotra, 62 (1992.) 1-2, str. 8-22.;
4. J. Höffner, Kršćanski socijalni nauk, Zagreb 2005. (odabrana poglavlja);
5. Š. Marasović, Porijeklo i sadržaj pojma »solidarnost«, u: Bogoslovska smotra, 74 (2004.) 2, str. 353-376.;
6. M. Valković, Civilno društvo izazov za državu i Crkvu, Zagreb, 2000.;
7. J. Grbac, Graditelji Kraljevstva. Teologija rada II. vatikanskog sabora, Rijeka, 1996. (odabrani
tekstovi)
8. S. Baloban-G. Črpić (ur.), Ljubav u istini u društvenim pitanjima, Zagreb, 2012. (odabrani tekstovi)

9.Franjo (2015.). Hvaljen budi (Laudato si’). Zagreb: Kršćanska sadašnjost. (odabrana poglavlja).

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave).

Način polaganja ispita

Vrednovanje studentskog rada kroz završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.9 0
Ukupno tijekom nastave 0.9 0
Završni ispit 1.1 100
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 2 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Definicija i aktualnost socijalnog nauka Crkve. Individualna i socijalna etika. Socijalna misao pape Franje.
2. Dijakonija - ljubav prema bližnjemu: povijesni pregled življene vjere (1. dio).
3. Dijakonija - ljubav prema bližnjemu: povijesni pregled življene vjere (2. dio).
4. Strukturalni i individualno-etički naglasci socijalnih enciklika.
5. Temeljna načela socijalnog nauka Crkve: dostojanstvo ljudske osobe.
6. Temeljna načela socijalnog nauka Crkve: opće dobro i solidarnost.
7. Temeljna načela socijalnog nauka Crkve: supsidijarnost i sudjelovanje.
8. Temeljna načela socijalnog nauka Crkve: socijalna pravednost i povlaštena briga za siromašne.
9. Ljudska prava.
10. Civilno društvo.
11. Crkva i okoliš.
12. Kompendij socijalnog nauka Crkve. Caritas in veritate.
13. Obitelj - temeljna stanica društva.
14. Rad u socijalnom nauku Crkve.
15. Crkva i politika.