Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Socijalni nauk Crkve
Kratica predmeta SP5-10 I Šifra predmeta 172064
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 24
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Jerko Valković
Akademski stupanj doktor znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail jerko.valkovic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 671
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Marijana Kompes
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail marijana.kompes@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 620
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Valentina Šipuš
Akademski stupanj mag. pead. et catech. Zvanje Asistent
Kontakt e-mail valentina.sipus@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 683
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Razumijevanje naravi socijalnog nauka Crkve, uvid u njegov povijesni razvitak, pregled osnovnih načela, pregled važnih socijalnih tema u kontekstu socijalnog nauka te upoznavanje s glavnim crkvenim dokumentima o socijalnom nauku.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Definirati i opisati narav socijalnog nauka Crkve. Nabrojati temeljna načela socijalnog nauka Crkve. Definirati čovjeka kao društveno biče, a obitelj kao temeljnu stanicu društva. Interpretirati odnose Crkve i društva, Crkve i politike, te Crkve i okoliša.
Literatura
Obvezna

M. Valković (ur. i napisao uvod), Socijalni dokumenti Crkve. Sto godina katoličkoga socijalnog nauka, Zagreb, 1991. (uključivo i Centesimus annus), str. V-XXXVI i odabrani tekstovi;
2. Papinsko vijeće „Iustitia et pax“, Kompendij socijalnog nauka Crkve, Zagreb, 2005. (odabrana poglavlja);
3. M. Valković, Društveni nauk Crkve: narav, aktualnost i problematika, u: Bogoslovska smotra, 62 (1992.) 1-2, str. 8-22.;
4. J. Höffner, Kršćanski socijalni nauk, Zagreb 2005. (odabrana poglavlja);
5. Š. Marasović, Porijeklo i sadržaj pojma »solidarnost«, u: Bogoslovska smotra, 74 (2004.) 2, str. 353-376.;
6. M. Valković, Civilno društvo izazov za državu i Crkvu, Zagreb, 2000.;
7. J. Grbac, Graditelji Kraljevstva. Teologija rada II. vatikanskog sabora, Rijeka, 1996. (odabrani
tekstovi)
8. S. Baloban-G. Črpić (ur.), Ljubav u istini u društvenim pitanjima, Zagreb, 2012. (odabrani tekstovi)

9.Franjo (2015.). Hvaljen budi (Laudato si’). Zagreb: Kršćanska sadašnjost. (odabrana poglavlja).

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave).

Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika.

Način polaganja ispita

Vrednovanje studentskog rada kroz završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.7 0
Samostalni rad 0.2 0
Ukupno tijekom nastave 0.9 0
Završni ispit 1.1 100
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 2 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Definicija i aktualnost socijalnog nauka Crkve. Individualna i socijalna etika. Socijalna misao pape Franje.
2. Dijakonija - ljubav prema bližnjemu: povijesni pregled življene vjere (1. dio).
3. Dijakonija - ljubav prema bližnjemu: povijesni pregled življene vjere (2. dio).
4. Strukturalni i individualno-etički naglasci socijalnih enciklika.
5. Temeljna načela socijalnog nauka Crkve: dostojanstvo ljudske osobe.
6. Temeljna načela socijalnog nauka Crkve: opće dobro i solidarnost.
7. Temeljna načela socijalnog nauka Crkve: supsidijarnost i sudjelovanje.
8. Temeljna načela socijalnog nauka Crkve: socijalna pravednost i povlaštena briga za siromašne.
9. Ljudska prava.
10. Civilno društvo.
11. Crkva i okoliš.
12. Kompendij socijalnog nauka Crkve. Caritas in veritate.
13. Obitelj - temeljna stanica društva.
14. Rad u socijalnom nauku Crkve.
15. Crkva i politika.