Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Semiotika u medijima
Kratica predmeta KOMP6-2 Šifra predmeta 172519
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Krunoslav Novak
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail krunoslav.novak@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 655
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Glavni cilj predmeta je upoznati studente s ukupnim područjem eksplicitne semiotike te pružiti uvid u osnovna načela semiotike kao i promišljanja glavnih predstavnika raznih smjerova u semiotici kroz 20. stoljeće. Posebni cilj je upoznavanje s implicitnom semiotikom tj. sa svim istraživanjima koja se bave znakovima i znakovnim procesima kako u svakodnevnoj tako i u javnoj i masovnoj komunikaciji. U tu će svrhu studenti biti upoznati s raznim povijesnih razdobljima razvoja semiotike kao i sa semiotičkim tumačenjima medijskih tekstova svakog pojedinog medija (fotografija, tiskani mediji, radio, televizija, film, glazba, promidžba).  Pojam i znanost semiotike. Povijest semiotike od antike do suvremenih strujanja. 

 

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Definirati osnovne pojmove iz semiotike. Prepoznati ulogu i značaj različitih teorija unutar semiotike. Opisati tijek razvoja semiotike od antike do suvremenih strujanja. Interpretirati osnovne ideje semiotike medija i kulture. Usporediti glavne teorije i škole u semiotici. Semiotički analizirati medijske tekstove.
Literatura
Obvezna

Johansen, J. D. Larsen, S. E. (2000). Uvod u semiotiku. Zagreb: Croatialiber.

Barthes, R. (2009). Mitologije. Zagreb: Pelago.

Nöth, W. (2004). Priručnik semiotike. Ceres: Zagreb.

Labaš, D., Mihovilović, M. (2011). Masovni mediji i semiotika popularne kulture. Kroatologija, 2(1): 95-122.

Dopunska

Sebeok, T. A. (2001). Signs: An Introduction to Semiotics. Toronto:  University of Toronto Press.

Chandler, D. (2001). Semiotics: The Basics. London/New York: Routledge.

Eko, U. (1973). Kultura, informacija, komunikacija. Beograd: Nolit.

Goodman, N. (2002). Jezici umjetnosti. Pristup teoriji simbola. Zagreb: Kružak.

Lotman, J. M. (1998). Kultura i eksplozija. Zagreb: Alfa.

 

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno i izloženo seminarsko izlaganje;
3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno na seminarskom izlaganju i na dva kolokvija.

Način polaganja ispita

1) Nastavne aktivnosti – seminarsko izlaganje; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni).
2) Završni ispit (usmeni).

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:
dovoljan (2) – 50-64,9 %
dobar (3) – 65-79,9 %
vrlo dobar (4) – 80-89,9 %
izvrstan (5) – 90 do 100 %

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene
   1) Seminarski rad – max. 15 %; 
   2) 1. kolokvij – max. 30 %;
   3) 2. kolokvij – max. 25 %;
b) Završni ispit 
   4)  Usmeni ispit – max. 30 % (za prolaz je nužno točno odgovoriti na 50 % postavljenih pitanja).

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Kolokvij-međuispit 1.14 30
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Seminarski rad 0.57 15
Ukupno tijekom nastave 3.86 70
Završni ispit 1.14 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvod u znanost o semiotici.
2. Znak i sustav.
3. Povijest semiotike od antike do suvremenih strujanja.
4. Glavni smjerovi semiotike u 20. stoljeću
5. Glavni smjerovi semiotike u 20. stoljeću
6. Semiotika kulture.
7. Kolokvij.
8. Semiotika fotografije.
9. Semiotika promidžbe.
10. Semiotika radija.
11. Semiotika glazbe.
12. Semiotika filma.
13. Semiotika televizije.
14. Semiotika novih medija.
15. Kolokvij.
Seminari
Tjedan Tema
1. Podjela tema za seminarske radove.
2. Znak i sustav: znak, simbol, ikon, indeks, semantika, semioza.
3. Povijest semiotike: semiotika do 20. stoljeća.
4. Klasici semiotike: Charles S. Pierce, Ferdinand de Saussure, Hjelmslev, Charles W. Morris
5. Klasici semiotike: Roland Barthes, Roman Jakobson, Julia Kristeva, Umberto Eco
6. Semiotika kulture.
7. Kolokvij.
8. Semiotika fotografije.
9. Semiotika promidžbe.
10. Semiotika radija.
11. Semiotika glazbe.
12. Semiotika filma.
13. Semiotika televizije.
14. Semiotika novih medija.
15. Kolokvij.