Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Radijsko novinarstvo
Kratica predmeta KOMP2-1 Šifra predmeta 132360
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Krunoslav Novak
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail krunoslav.novak@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 655
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Anto Mikić
Akademski stupanj doktor znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail anto.mikic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ovaj predmet pruža znanja o osobitostima radijskog medija, radijskim simbolima i kodovima, žanrovima, o povijesti radija i radiju u Hrvatskoj. Daje pregled izvora informacija za radio, kao i načina pokrivanja događaja na radiju. Pokazuje studentima kako radi radijski medij, koje su njegove strukture, vrijednosti i rutine. Proučavanjem tipičnih slučajeva studenti uče teorijske postulate i praktične mogućnosti radija. U praktičnom dijelu studenti uče i usvajaju temeljne vještine radijskog novinarstva.

 

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Definirati osnovne pojmove iz područja radijskog novinarstva. 2. Razlikovati temeljne radijske žanrove. 3. Samostalno osmisliti radijske vijesti, reportažu, fičer, intervju i radio dramu. 4. Prepoznati temeljne radijske kodove i simbole. 5. Demonstrirati stečena znanja s predmeta kroz realizaciju radijskog programa.
Literatura
Obvezna

Sapunar, M. (1994). Radio jučer, danas i sutra, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.

Zgrabljić, N. (2007). Radio: mit i informacija, dijalog i demokracija. Zagreb: Golding marketing.

Dopunska

Crisell, A. (1996/2006). Understanding Radio. London & New York: Routledge.

Chantler, P., Steward, P. (2004). Basic Radio Journalism. Elsevier Ltd.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
2. Uredno izvršene obveze – na nastavi i izvan nje kroz sudjelovanje u raspravama i u obliku izrada radijske emisije u trajanju od 15 minuta (skupni rad 3-4 studenata).
3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti.

 

 

Način polaganja ispita

1) Nastavne aktivnosti – vježbe; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni).
2) Završni ispit (usmeni).

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:
dovoljan (2) – 50-64,9 %
dobar (3) – 65-79,9 %
vrlo dobar (4) – 80-89,9 %
izvrstan (5) – 90-100 %

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene
   1) Vježbe – max. 20 %; 
   2) 1. kolokvij – max. 25 %;
   3) 2. kolokvij – max. 25 %;
b) Završni ispit 
   4)  Usmeni ispit – max. 30 % (za prolaz je nužno točno odgovoriti na 50 % postavljenih pitanja).

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Rad na vježbama 0.76 20
Ukupno tijekom nastave 3.86 70
Završni ispit 1.14 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 8. i 15. tjedan nastave.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvod u predmet.
2. Osobine radija (prednosti i nedostatci, usporedba s drugim medijima).
3. Radijski simboli i kodovi.
4. Razvoj radija u svijetu i radio u Hrvatskoj.
5. Radijske vijesti; izvori, pristup.
6. Radijska publika.
7. Pisanje vijesti.
8. Vijesti i priroda medija. Kolokvij.
9. Čitanje vijesti: usporedba radijskih postaja, njihove publike i stila prezentacije.
10. Pokrivanje događaja i uređivanje vijesti.
11. Vijest, izvještaj, reportaža.
12. Fičer: zvukovne i tematske osobine.
13. Dijalog na radiju. Intervju.
14. Govorni i glazbeni radio.
15. Radio drama. Kolokvij.
Vježbe
Tjedan Tema
1. Uvod u predmet.
2. Upoznavanje s radijskim studijem.
3. Upoznavanje s radijskim studijem.
4. Prepoznavanje radijskih kodova i simbola.
5. Traženje izvora vijesti.
6. Analiza radijske publike.
7. Pisanje vijesti za radio.
8. Kolokvij.
9. Čitanje vijesti.
10. Uređivanje vijesti.
11. Realizacija radijske reportaže.
12. Pisanje fičera za radio.
13. Vođenje radijskog intervjua.
14. Odabir glazbe za radio.
15. Kolokvij. Snimanje radio drame.