Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij psihologije Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta PSIHOLOGIJSKA ETIKA
Kratica predmeta PSD18 Šifra predmeta 101729
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 2
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Andreja Brajša Žganec
Akademski stupanj Doktorica znanosti Zvanje Redoviti profesor
Kontakt e-mail andreja.brajsa.zganec@pilar.hr Telefon +385 (1) 4886 819
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Ovladavanje temeljnim znanjima o načelima psihologijske etike s naglaskom na različita područja psihologijske prakse te pružanje uvida u etičke principe, dileme i promišljanja unutar psihologije. Upoznati studente s osnovnim teorijskim pristupima, etičkim načelima, procesom donošenja etičkih prosudbi i etičkih odluka, etičkim kodeksima, posebno Kodeksom etike Hrvatske psihološke komore te meta kodeksima, kao i etičkim načelima psihologijskih istraživanja, poglavito etičkim načelima istraživanja s djecom u cilju osiguravanja više razine profesionalne etike u budućoj praksi.

Sadržaj predmeta: Opća načela psihologijske etike. Prikaz etičkih standarda i etičkih kodeksa (APA, HPK). Temeljna načela i pitanja psihologijske etike (npr. povjerljivost, odgovornost,  pravičnost, poštivanje ljudskih prava i dostojanstva). Standardi etičkog ponašanja psihologa (u praksi i znanosti). Načela znanstvenog rada i etička pitanja. Etika pomažućih profesija. Etika istraživanja s djecom (etički kodeks istraživanja s djecom i etičke dileme). Primjena etičkih načela u različitim područjima psihologijske prakse (klinička, školska, industrijska, forenzička psihologija itd.)

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Razlikovati temeljna načela i pitanja psihologijske etike; Analizirati pristupe profesionalne etike te opća načela psihologijske etike; Sintetizirati standarde etičkog ponašanja psihologa u praksi i znanosti; Integrirati spoznaje iz etike i vrijednosti, etičkih standarda, etičkih pravaca; Interpretirati i usporediti etički kodeks Američkog psihološkog društva i Hrvatske psihološke komore te meta kodeksa EFPPA-e kao i druge nacionalne i internacionalne kodekse; Kritički prosuđivati etičke dileme u različitim područjima psihologijske prakse; Djelovati samostalno i timski u usmenom i pismenom predstavljanju i analiziranju etičkih problema u okviru teorijskih i istraživačkih spoznaja iz psihologije
Literatura
Obvezna

 

 • EFPPA (2005). Meta Code of Ethics. http:/www.efpa.eu/ethics/ethical-codes.
 • Berk, L. (2007).  Psihologija cjeloživotnog razvoja (str. 37-39). Jastrebarsko: Naklada Slap. 
 • Kodeks etike psihološke djelatnosti. http://www.hpk.hr
 • Kolesarić, V. (1996). O etičkom kodeksu Hrvatskog psihološkog društva. Hrvatski psihologijski glasnik, prosinac, str. 11-14.
 • Dijete i društvo, časopis za promicanje prava djeteta, 5(1), 2003.  – članci uključujući etički kodeks istraživanja s djecom.
 • Vasta, R., Haith, M.M. i Miller, S.A. (1998). Dječja psihologija (str. 82-85). Jastrebarsko: Naklada slap. 
Dopunska
 • American Psychological Association (1992). Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct. American Psychologist, 47, 12, 1597-1611.
 • Bersoff, D.N. (2008). Ethical conflicts in psychology. Washington: American Psychological Association.
 • Hadžiselimović, Dž., Plavšić, M., Pregrad J., Rusijan Ljuština, V. (ur.) (2009). Psihologija, mediji, etika. Pula: Društvo psihologa Istre i Naklada slap.
 • Konvencija o pravima djeteta (2001). Zagreb: Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži.
 • Lindsay, G., Koene, C., Ovreeide, H, Lang, F. (2008). Ethics for european psychologists. Goettingen: Hogrefe.
 • The British Psychological Society (2000). Code of Conduct, Ethical Principles and Guidelines. http://www.bps.org.uk
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 • Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
 • Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave
Način polaganja ispita
 • Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti
 • Završni pismeni ispit (minimum za prolaz 50% točne riješenosti)
Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

1. Nastavne aktivnosti – 70%:

 • 1. kolokvij – 25%
 • 2. kolokvij- 25%
 • pismeni seminarski rad – 10%
 • izlaganje seminarskog rada – 10%

2. Završni pismeni ispit – 30%

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

 • izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
 • vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
 • dobar (3) – 65 do 79,9% bodova
 • dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova
 • nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Seminarski rad 0.12 10
Seminarsko izlaganje 0.12 10
Kolokvij-međuispit 0.3 25
Kolokvij-međuispit 0.3 25
Ukupno tijekom nastave 1.64 70
Završni ispit 0.36 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 2 100
Datumi kolokvija 8. i 14. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvod u psihologijsku etiku
2. Profesionalna etika, etika pomažućih profesija
3. Temeljna načela, principi i pitanja psihologijske etike (npr. kompetentnost, povjerljivost, odgovornost, pravičnost, poštivanje ljudskih prava i dostojanstva, rješavanje problema)
4. Prikaz etičkih standarda i etičkih kodeksa (APA, HPK)
5. Meta kodeks EFPPA
6. Standardi etičkog ponašanja, etička pitanja, donošenje etičkih odluka, odnos između rizika i koristi
7. Načela znanstvenog rada i etička pitanja, Etički aspekti istraživanja čovjekova razvoja
8. Kolokvij 1; Etika istraživanja s djecom (etički kodeks istraživanja s djecom i etičke dileme)
9. Etička pitanja o pojavljivanju psihologa i psihologije u javnom i medijskom prostoru
10. Primjena etičkih načela u različitim područjima psihologijske prakse - klinička psihologija
11. Primjena etičkih načela u različitim područjima psihologijske prakse – psihologija obrazovanja
12. Primjena etičkih načela u različitim područjima psihologijske prakse – forenzička psihologija
13. Primjena etičkih načela u različitim područjima psihologijske prakse
14. Kolokvij 2
15. Primjena etičkih načela u različitim područjima psihologijske prakse