Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Psihijatrija i mentalno zdravlje
Kratica predmeta SP5-6 I Šifra predmeta 172092
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 2
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 24
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Dalibor Karlović
Akademski stupanj doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor
Kontakt e-mail dalibor.karlovic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 619
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Vjekoslav Peitl
Akademski stupanj doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Marta Čivljak
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail marta.civljak@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 618
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Branka Aukst Margetić
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj predmeta je usvojiti znanje prepoznavanja psihopatologije i znanje svrstavanja psihičkih poremećaja u glavne dijagnostičke skupine (organski uvjetovane psihičke disfunkcije; psihički poremećaji izazvani psihoaktivnim tvarima; shizofrenija i slični poremećaji; poremećaji u raspoloženju; anksiozni poremećaji; poremećaji izazvani stresom; poremećaji spavanja i hranjenja; poremećaji osobnosti; pervazivni razvojni poremećaji; poremećaji vezani uz dječju i adolescentnu dob). Nadalje, cilj je da student usvoji znanje o specifičnosti pristupa bolesniku sa psihičkim poremećajima – definirati ulogu medicinske sestre u radu s bolesnicima koji imaju psihičke poremećaje ili psihičke pritužbe, definirati moguće prediktore psihičkih poremećaja.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
- prepoznati opću psihopatologiju (poremećaji svjesnosti; poremećaji komunikacije; poremećaji pažnje; poremećaji opažanja; poremećaji psihomotorike; poremećaji mišljenja; poremećaji raspoloženja i afekta; poremećaji volje; poremećaji mnestičkih i intelektualnih sposobnosti; poremećaji nagona; poremećaji sjećanja i pamćenja); - samostalno pristupiti duševnom bolesniku i definirati ulogu medicinske sestre u vođenje medicinske dokumentacije te identificirati osnovnu klasifikaciju duševnih bolesti; - prosuditi specifičnost pristupa bolesniku sa psihičkim poremećajima (pristup psihotičnom bolesniku; pristup maničnom bolesniku; pristup depresivnom bolesniku; pristup delirantnom bolesniku; pristup bolesniku s demencijom; pristup anksioznom bolesniku; pristup agresivnom bolesniku; pristup suicidalnom bolesniku); - imenovati osnovne psihofarmatike i prepoznati ozbiljne nuspojave lijekova; definirati moguće prediktore psihičkih poremećaja.
Literatura
Obvezna

1. Moro, LJ, Frančišković, T. i sur. Psihijatrija – udžbenik za više zdravstvene studije, Udžbenici Sveučilišta u Rijeci, 2004.
2. Jakovljević, M. Psihijatrija za studente Visoke zdravstvene škole, Samobor, A. G. Matoš, 2003.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave).
  2. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika.
Način polaganja ispita

Vrednovanje studentskog rada kroz završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.7 0
Pohađanje nastave 0.2 0
Ukupno tijekom nastave 0.9 0
Završni ispit 1.1 100
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 2 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvod u psihijatriju
2. Osnove psihopatologije
3. Duševni poremećaji organskog podrijetla, mentalni i bihevioralni poremećaji
4. Shizofrenija, shizotipni i drugi sumanuti poremećaji
5. Afektivni poremećaji i poremećaji raspoloženja
6. Poremećaj osobnosti
7. Neurotski poremećaj
8. Mentalna retardacija, poremećaji psihološkog razvoja, bihevioralni i emocionalni poremećaji dječje dobi i u adolescenciji
9. Urgentna stanja u psihijatriji
10. Suvremena organizacija psihijatrijske službe
11. Osnove različitih pristupa u psihijatriji, psihofarmakoterapija.
12. Društveno-pravni status duševnih bolesnika i njihova prava
13.
14.
15.