Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Proces zdravstvene njege
Kratica predmeta SP2-4 I Šifra predmeta 171674
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 11
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 40
Seminari 30
Vježbe 240
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Melita Uremović
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail melita.uremovic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Tanja Lupieri
Akademski stupanj magistra znanosti Zvanje Predavač
Kontakt e-mail tanjalupieri@hotmail.com Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Andreja Starčević
Akademski stupanj dipl.med.techn. Zvanje Viši predavač
Kontakt e-mail astarcevic3@gmail.com Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Miroslava Kičić
Akademski stupanj magistra sestrinstva Zvanje Predavač
Kontakt e-mail mkicic81@gmail.com Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta su upoznati studente s procesom sestrinske skrbi kao osnovnim modelom u zbrinjavanju pacijenta i njegovih potreba. Upoznati studente sa sestrinskim dijagnozama i sestrinsko- medicinskim problemima. Stečeno znanje treba omogućiti studentima razumijevanje načela rada i potreba pacijenta te pružiti osnove na kojima će se razvijati daljnje znanje i vještine u sestrinskoj praksi.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Nakon odslušanog predmeta student će biti osposobljen: - opisati, objasniti i primijeniti proces zdravstvene njege; - procijeniti stanje pacijenta; - utvrditi potrebe za zdravstvenom njegom – prepoznati sestrinske dijagnoze i sestrinsko- medicinske probleme; - formulirati sestrinsku dijagnozu i sestrinsko-medicinski problem; - izraditi plan zdravstvene njege; - provesti planiranu zdravstvenu njegu; - evaluirati provedenu zdravstvenu njegu; - dokumentirati sestrinsku skrb.
Literatura
Obvezna

1. Carpenito Moyet L.: Nursing diagnosis application to clinical practice, 11. izd., Philadelphia Lippincott Williams & Wilkins 2006.
2. Ackley, B. J. Ladwig, G. B.: Nursing diagnosis handbook: a guide to planning care, 8. izd., Mosby St. Louis 2008.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave)
2. Uredno izvršene vježbe i seminarske obaveze

3. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika.

Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:
1. Nastavne aktivnosti: seminarski rad
2. Završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do
ukupne ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 8.7 0
Samostalni rad 0.3 0
Aktivnost na nastavi 0.6 30
Seminarski rad 0.8 40
Ukupno tijekom nastave 10.4 70
Završni ispit 0.6 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 11 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. proces sestrinske skrbi
2. utvrđivanje potreba za zdravstvenom njegom
3. procjena prema osnovnim ljudskim potrebama
4. planiranje zdravstvene njege
5. provođenje zdravstvene njege i trajno praćenje stanja pacijenta
6. evaluacija zdravstvene njege
7. sestrinska dokumentacija u procesu zdravstvene njege
8. aktualne sestrinske dijagnoze
9. visokorizične sestrinske dijagnoze
10. povoljne sestrinske dijagnoze
11. sestrinsko-medicinski problem
12. vještine sestrinske prakse
13. proces zdravstvene njege i teorije zdravstvene njege
14.
15.