Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
1.
Usmjerenje Znanstveno istraživanje medija i odnosi s javnošću

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Povijest i teorije odnosa s javnošću
Kratica predmeta KD1 1-1 Šifra predmeta 186866
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Iko Skoko
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor
Kontakt e-mail iskoko@gmail.com Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Kristijan Sedak
Akademski stupanj Magistar komunikologije Zvanje Asistent
Kontakt e-mail kristijan.sedak@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 651
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Krešimir Dabo
Akademski stupanj Magistar odnosa s javnostima Zvanje
Kontakt e-mail dabo.kresimir@gmail.gom Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj predmeta je studentima pružiti uvid u osnovne elemente razvoja odnosa s javnošću. Studenti će dobiti pregled temeljnih povijesnih razvojnih pravaca koji su kroz znanstvene discipline uključeni u odnose s javnošću, poput  komunikologije, sociologije, psihologije a čije je poznavanje nužno za razumijevanje razvoja discipline odnosa s javnošću. Usvojit će osnovne elemente sastavnih dijelova odnosa s javnošću te ulogu i povijest masovnih medija u odnosima s javnošću. Studenti će steći znanje i ovladati teorijskim okvirom profesije odnosa s javnošću kako bi mogli uspješno pratiti napredna predavanja s ovog područja, ali i stekli osnovu za korištenjem određenih alata i tehnika u odnosima s javnošću.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Prepoznati i opisati osnovne elemente razvoja odnosa s javnošću. Opisati i razlikovati povijesne razvojne pravce odnosa s javnošću. Prepoznati, opisati, analizirati i vrednovati ulogu i povijest masovnih medija u odnosima s javnošću. Prepoznati ulogu i značaj teorijskih aspekata odnosa s javnošću. Izdvojiti glavne značajke teorije odnosa s javnošću. Objasniti ulogu odnosa s javnošću u institucionalnoj komunikaciji. Interpretirati globalne trendove u odnosima s javnošću.
Literatura
Obvezna

Brigss, B., Socijalna povijest medija, Pelago, Zagreb 2011.; Tomić, Z., Odnosi s javnošću. Teorija i praksa, Synopsis, Zagreb-Sarajevo, 2016.; Skoko, B., Priručnik za Odnose s javnošću, Zagreb, 2008.; Cutlip, S., Center, A., Broom, G., Odnosi s javnošću, Zagreb, Mate, 2003.

Dopunska

Verčič, D., Zavrl, F., Tkalac Verčič, A., Laco, K., Odnosi s medijima, Zagreb, Mate, 2004.; Novak, B., Krizno komuniciranje i upravljanje opasnostima, Binoza press, Zagreb, 2001.; Levine, M., Umreženi gerilski P.R., Profil, Zagreb, 2002.; Cutlip, Scott M.; Center, A. H.; Broom, G. M., Odnosi s javnošću,  Zagreb,  Mate, 2003.; Kunczik, M., Odnosi s javnošću – koncept i teorije, Zagreb, FPZ, 2006.; Theaker, A., Priručnik za odnose s javnošću, Zagreb, HUOJ, 2007.; Skoko, B., Priručnik za razumijevanje odnosa s javnošću, Zagreb, MPR, 2006.; Tomić, Z., Odnosi s javnošću i izvršna vlast, Pregled, br. 3-4., , Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu2005.; Wilcox, D., Ault, P., Agee, W., Cameron, G., Essentials of Public Relations, New York, 2000.; Tench, R., Yeomans, L. (ed.), Exploring Public Relations, Harlow, FT-Printice Hall, 2006.; Baines, P., Egan, J., Jefkins, F., Public Relations – Conteporarary Issuse and Techniques, Burlington, Elsevier, 2004.; Baskin, O., Arnoff, C., Lattimore, D., Public Relations – The Profession and the Practice, Boston, McGraw Hill, 1997.; Bivins, T., Public relations writing, Boston, McGraw Hill, 2005.; Davis, A., Everything You Should Know About Public Relations, London, Kogen page, 2003.; Fawkes, J., Public Relations and Communications, in: A. Theaker, Routledge, The Publik Relations Handbook, London and New York, 2001.; Furlow, N. E., Public Opinion and Opinion Leaders, in: Encyclopedia of Public Relations, R. Heath (ed.), Thousand Oaks,Sage Pub., 2005.; Gregory, A., Planing and Managing Public Relations, London, IPR, 2000.; Green, A., Effective Personal Communication Skils for Public Relations, London and Philadelphia, Kogan page, 2006.; Heath, R., Coombs, T., Today’s Public Relations. An Introduction, Thousand Oaks, Sage Pub., 2006.; Hazleton, V. Jr., Botan, C. H., Public Relations Theory, New Jersey, 1989.; Ries, A., Ries, L., The Fall of Advertising and the Rise of PR, Harper Busines, New York, 2003.; Winner, K., Effective PR Management, 2nd edition, Kogan Page, 1993.; Yeomans, L., Internal Communication in: Exploring Public Relations, R. Tench, L. Yeomans (eds.), Harlow, FT-Printice Hall, 2006.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu.
2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno i izloženo seminarsko izlaganje.
3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno na seminarskom izlaganju i na dva kolokvija.

Način polaganja ispita

1) seminarsko izlaganje

2) 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni)

3) završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2
Seminarsko izlaganje 0.76 20
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Ukupno tijekom nastave 3.86 70
Završni ispit 1.14 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija Prema objavljenom rasporedu
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Definiranje, funkcija i javnost u odnosima s javnošću
2. Razvoj odnosa s javnošću: antika, rano kršćanstvo, srednji vijek, tiskarstvo, protestantizam i protureformacija
3. OSJ u vrijeme tiskanih medija, OSJ u vrijeme masovnih medija
4. Pioniri OSJ, Creelova komisija, Ivy Lee, Edward Bernays, Whitaker &Baxter
5. OSJ u vrijeme digitalnih medija, OSJ Bijele kuće, OSJ u 2. svjetskom ratu
6. Početak modernih odnosa s javnošću, Razvoj odnosa s javnošću u Hrvatskoj
7. 1. kolokvij
8. Teorija sustava, Teorija mreže, Teorija dionika, Teorija dvostupanjskog tijeka komunikacija
9. Situacijska teorija javnosti, Teorija korištenja i zadovoljenja, Teorija pristupa rješavanju sukoba, Teorija izvrsnosti, Teorija dnevnog reda
10. Teorija ovisnosti o medijima, Teorija okvira, Teorija širenja, Teorija društvenog učenja, Teorija slučajnosti
11. Interpersonalna komunikacijska teorija, Koorijentacijska teorija, Situacijska krizna teorija komunikacije, Teorija komunikacije rizika, Teorija obnove imidža
12. Teorija uvjeravanja, Teorija igre, Etičke teorije, Teorije međukulturalne komunikacije, Teorija feminizma, Teorija društvene razmjene
13. Modeli odnosa s javnošću
14. Međunarodni odnosi s javnošću, Globalni trendovi u odnosima s javnošću
15. 2. kolokvij
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodni seminar - Podjela seminarskih tema i upoznavanje sa sadržajem i ciljem seminarske nastave
2. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
3. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
4. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
5. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
6. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
7. 1. kolokvij
8. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
9. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
10. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
11. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
12. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
13. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
14. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
15. 2. kolokvij