Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Povijest i teorija filma
Kratica predmeta KOMP2-3 Šifra predmeta 186522
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Irena Sever Globan
Akademski stupanj Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail irena.sever@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 683
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Studenti se upoznaju s filmskom umjetnošću kroz tematske jedinice koje raščlanjuju medij filma od njegovog postanka. Kroz izražajna sredstva filma biti će upoznati s načinom filmske produkcije i vidjeti kako izražajna sredstva filma utječu na umjetničke procese samog filma. U raspravi o rodovima i vrstama filma, studenti će biti upoznati s razlikom između raznih filmskih rodova, a u vrstama filmova studenti će dobiti uvid u različitost koju dijele razne forme umjetničkog djelovanja u filmskoj umjetnosti. Studenti se uvode u film kao medij i njegov odnos prema stvarnosti, mogućnosti manipuliranja i potencijalnim opasnostima filmskog medija kojeg s jedne strane obilježava umjetnički proces, a s druge strane mogućnosti medija koji ima utjecaj na gledatelja vizualnih senzacija. Predmet se bavi pitanjem filmske estetike kao i najaktualnijim pitanjima filmske prakse, pri čemu se ne zanemaruje kako svjetska tako ni  hrvatska filmska baština.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Definirati osnovne pojmove vezane uz filmski stil i jezik. 2. Izdvojiti glavne značajke filmskih teorija i filmskih stilskih smjerova. 3. Izdvojiti glavne značajke filmskih izražajnih sredstava. 4. Objasniti ulogu filmske industrije u razvoju društva i kulture. 5. Analizirati osnovne postavke filmskih pravaca kroz povijest filmske umjetnosti. 6. Izdvojiti glavne predstavnike glavnih filmskih struja u povijesti filma. 7. Interpretirati teorijske perspektive određenih stilskih pravaca u filmskoj umjetnosti. 8. Interpretirati osnovne teme koje se pojavljuju u značajnijim filmskim ostvarenjima.
Literatura
Obvezna

Peterlić, A. (2000). Osnove teorije filma. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.   

Mikić, K. (2001). Film u nastavi medijske kulture. Zagreb: Educa. (odabrani dijelovi)

Tirard, L. (2011). Filmske lekcije. Zagreb: Meandar. (odabrani dijelovi)

 

 

Dopunska

Peterlić, A. (2009). Povijest filma. Rano i klasično razdoblje. Zagreb: Hrvatski filmskisavez.                                                                               

Peterlić, A. (2010). Filmska čitanka. Zagreb: Hrvatski filmski savez. (odabrani dijelovi)                                                                                      

Gilić, N. (2010). Uvod u povijest hrvatskog igranog filma. Zagreb: Leykam.

Škrabalo, I. (2008).  Hrvatska filmska povijest ukratko 1896-2006. Zagreb: V.B.Z.          

Turković, H. (2012). Teorija filma. Zagreb: Meandarmedia.                          

Gilić, N. (2007). Uvod u teoriju filmske priče. Zagreb: Školska knjiga.

Turković, H. (2004). Film, zabava, žanr, stil. Zagreb: Hrvatski filmski savez.

Bordwell, D. (2005). O povijesti filmskoga stila. Zagreb: Hrvatski filmski savez.

Fellini, F. (1991). Napraviti film. Beograd: Institut za film Beograd.

Krivak, M. (2009). Film … Politika … Subverzija. Zagreb: Hrvatski filmski savez.

Turković, H. i Majcen, V. (2003). Hrvatska kinematografija. Zagreb: Hrvatski filmski savez.

Turković, H. (2008). Retoričke regulacije. Zagreb: AGM.

Vojković, S. (2008). Filmski medij kao (trans) kulturalni spektakl: Hollywood, Europa, Azija. Zagreb: Hrvatski filmski savez.

Turković, H. (2010). Nacrt filmske genologije. Zagreb: Matica Hrvatska.

Turković, H. (1996). Umijeće filma – esejistički uvod u film i filmologiju. Zagreb: Hrvatski filmski savez.

Gilić, N. (2007). Filmske vrste i rodovi. Zagreb:

Čegir, T. (2013). Filmski prostori: hrvatske rekonstrukcije američkog žanrovskog filma. Zagreb: Hrvatsko društvo filmskih kritičara.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu.
2. Uredno izvršene seminarske obveze – predana i prihvaćena pisana verzija seminarskog rada. 
3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno putem seminarskih obveza i dva kolokvija.

Način polaganja ispita

1. Nastavne aktivnosti – seminarske obveze; dva kolokvija (pismeni). 
2. Završni ispit (usmeni).

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada je: 
nedovoljan (1) 0-49,9% 
dovoljan (2) – 50–64,9% 
dobar (3) – 65–79,9% 
vrlo dobar (4) – 80–89,9% 
izvrstan (5) – 90-100%

Način stjecanja ocjene: 
a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene 
1) seminarske obveze – 20% (predana i prihvaćena 
pisana verzija seminarskog rada) 
2) 1. kolokvij – 25% 
3) 2. kolokvij – 25% 
b) Završni ispit (usmeni) – 30% ocjene 

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Kolokvij-međuispit 0.55 25
Kolokvij-međuispit 0.55 25
Seminarski rad 0.44 20
Ukupno tijekom nastave 2.34 70
Završni ispit 0.66 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3 100
Datumi kolokvija 8. i 15. tjedan nastave.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvod u povijest i teoriju filma.
2. Filmske vrste, rodovi i žanrovi.
3. Filmska izražajna sredstva: kadar, scena, sekvenca, kadar-sekvenca.
4. Filmska izražajna sredstva: plan, rakurs, pokreti kamere.
5. Filmska izražajna sredstva: boja, osvjetljenje, glazba.
6. Nijemi film. Njemački ekspresionizam.
7. Klasični Hollywood.
8. Kolokvij.
9. Talijanski neorealizam.
10. Francuski "Novi val".
11. Hrvatski film i jugoslavenska kinematografija.
12. Majstor napetosti: Alfred Hitchcock i stvaranje suspensa kroz filmska izražajna sredstva.
13. Novi europski film: Dogma 95 i Lars von Trier.
14. Azijski film.
15. Kolokvij.
Seminari
Tjedan Tema
1. Film i društvo.
2. Filmski žanrovi.
3. Filmska izražajna sredstva.
4. Filmska izražajna sredstva.
5. Filmska izražajna sredstva.
6. Njemački ekspresionizam.
7. Klasični Hollywood.
8. Kolokvij.
9. Talijanski neorealizam.
10. Život i djelo Ingmara Bergmana.
11. Suvremeni hrvatski film.
12. Život i djelo Alfreda Hitchcocka.
13. Danski film.
14. Azijska kinematografija.
15. Kolokvij.