Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij povijesti Godina
studija
1.
Usmjerenje Suvremena povijest

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Povijest europskih integracija
Kratica predmeta POVD-221 Šifra predmeta 101706
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Ivica Miškulin
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail ivica.miskulin@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706632
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Opis predmeta: Kolegij za cilj ima upoznavanje studenata s poviješću europskih političkih, gospodarskih i vojnih integracija nakon Drugog svjetskog rata. U tom smislu, studenti će biti upoznati s poviješću EEZ-a/EZ-a/EU-a, CEFTE, NATO-a, SEV-a i Varšavskog pakta. Najviše pozornosti posvetit će se povijesti EZ-a i EU-a što znači kako će se poseban naglasak staviti na značenje i ulogu pojedinih tijela te organizacije. Odnos EZ-a/EU-a prema jugoslavenskoj krizi i posljedičnim ratovima, kao i proces pristupanja Republike Hrvatske EU bit će predmetom posebnih predavanja.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Definirati temeljne pojmove i procese koji se vezuju uz pojam integracija u Europi u razdoblju 1945.-2013. 2. Izdvojiti glavne značajke integracijskih procesa u Europi u razdoblju 1945.-2013. 3. Opisati tijek integracijskih procesa u Europi u razdoblju 1945.-2013. 4. Interpretirati uzroke i učinke integracijskih procesa u Europi u razdoblju 1945.-2013. 5. Razlikovati uzroke i posljedice integracijskih procesa u Europi u razdoblju 1945.-2013. 6. Usporediti integracijske procese u Europi u razdoblju 1945.-2013., sa sličnim procesima drugdje. 7. Osmisliti istraživačko pitanje, uz vodstvo predavača provesti istraživanje, temeljem toga napisati jasan i strukturiran pisani rad i održati strukturirano usmeno izlaganje. 8. Preuzeti temelje društveno odgovornog ponašanja, odnosno pridržavati se načela nepristranosti u tematici koja i danas ima izraženu dnevno-političku uporabu.
Literatura
Obvezna

A. Best i dr., International History of the Twentieth Century and Beyond, London, New York, Routledge, 2008., 501-520.; M. Cini i N. Pèrez-Solórzano Borragán, European Union Politics, Oxford, Oxford University Press, 2010., 123-358.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno izlaganje te predana pismena verzija seminarskog rada;
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35 % tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.
Način polaganja ispita
  1. Nastavne aktivnosti – seminarske obveze; kolokvij (pismeni);
  2. Završni ispit (usmeni).
Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene

  • seminarske obveze – 30%
  • kolokvij – 40%

b) Završni ispit – 30% ocjene (za prolaz nužno je riješiti 50% ispita)

  • usmeni ispit – 30%
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Kolokvij-međuispit 1.4 40
Seminarski rad 1.2 30
Ukupno tijekom nastave 3.8 70
Završni ispit 1.2 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 10. nastavni termin.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje, objašnjenje svrhe i cilja kolegija, predstavljanje ispitne literature i objašnjenje studentskih obveza.
2. Povijest EU-a: od Europske zajednice za ugljen i čelik do Rimskog ugovora 1957.
3. Povijest EU-a: Europska ekonomska zajednica
4. Povijest EU-a: Europska zajednica
5. Povijest EU-a: Europska unija 1993.-2010.
6. Posebne politike Europske unije
7. Tijela i institucije Europske unije
8. Europska unija i SAD
9. Europska unija: aktualni problemi
10. Kolokvij
11. Povijest Varšavskog pakta i SEV-a
12. Povijest CEFTE
13. NATO pakt i Europa
14. Europska zajednica/unija i ratovi u Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini
15. Promatračka misija Europske zajednice i Republika Hrvatska 1991.-1998.
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodni seminar
2. Pariški ugovor 1951.
3. Foucheov plan 1961.
4. Tidemansov izvještaj 1976.
5. Ugovor u Nici 2001.
6. Zajednička poljoprivredna politika EZ-a/EU-a
7. Vijeće Europe
8. Europska unija i vojne intervencije SAD-a u Iraku i Afganistanu
9. EMU/Euro
10. Kolokvij
11. Varšavski pakt i mađarska revolucija 1956.
12. Velika Britanija i CEFTA
13. NATO pakt i rat u Bosni i Hercegovini
14. Europska zajednica/unija i priznanje Republike Hrvatske
15. Izvještaji Promatračke misije Europske zajednice/unije o ratu u Hrvatskoj