Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij povijesti Godina
studija
1.
Usmjerenje Suvremena povijest

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Povijesna demografija
Kratica predmeta POVD226 Šifra predmeta 101711
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 2
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Mario Kevo
Akademski stupanj Doktor humanističkih znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail mario.kevo@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 685
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Upoznati povijesnu demografiju kao granu povijesne znanosti s naglaskom na demografskim kretanjima, odnosno promjenama uzrokovanim Domovinskim ratom. Osnovne postavke povijesne demografije u teoriji i praksi. Polaznici polaze sve stupnjeve rada, odnosno teoretsku pripremu, upoznavanje s literaturom i izvorima, a odabirom istraživačke teme i izradom seminarskog izlaganja studenti će dokazati uspješno savladavanje problematike.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Prepoznati i vrednovati pojmove i procese u povijesnoj demografiji, 2. Usvojiti specifične vještine iz povijesne demografije, 3. Sagledati, spoznati i vrednovati znanstvena dostignuća drugih znanstvenih disciplina, 4. Kritički analizirati i interpretirati izvoe, stručnu i znanstvenu literaturu, 5. Koristiti interdisciplinarni pristup u radu, 6. Održati jasno, strukturirano i argumentirano usmeno izlaganje, 7. Razviti potrebne vještine za samostalan rad i daljnje usavršavanje, 8. Pridržavati se etičkih načela u radu.
Literatura
Obvezna

V. Stipetić, N. Vekarić, Povijesna demografija Hrvatske, Zagreb-Dubrovnik 2004., str. 7-32.; 217-246.; A. Wertheimer-Baletić, Stanovništvo i razvoj, Zagreb 1999., str. 39-90., 105-123., 195-251., 280-322., 407-430.

Dopunska

J. Gelo, A. Akrap, I. Čipin, Temeljne značajke demografskog razvoja Hrvatske (Bilanca 20. stoljeća), Zagreb 2005.; Stanovništvo Hrvatske – dosadašnji razvoj i perspektive, Zagreb 2005.; Depopulacija Hrvatske, Društvena istraživanja 4-5 (72-73), Zagreb 2004., str. 629.-750.; V. Stipetić, Dva stoljeća razvoja hrvatskoga gospodarstva (1820.-2005.), Zagreb 2012.; B. Vranješ-Šoljan, Stanovništvo gradova banske Hrvatske na prijelazu stoljeća: socijalno-ekonomski sastav i vodeći slojevi 1890.-1914.), Zagreb 1991.; Z. Radelić, D. Marijan, N. Barić, A. Bing, D. Živić, Stvaranje hrvatske države i Domovinski rat, Zagreb 2006.

NAPOMENA: Popis preporučene literature nije konačan i proširit će se novim naslovima u dogovoru s polaznicima kolegija, sukladno odabranim temama seminarskog rada.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno izlaganje te predana i prihvaćena pismena verzija rada;
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.
Način polaganja ispita
  1. Nastavne aktivnosti – seminarske obveze; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni);
  2. Završni ispit (usmeni).
Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene

  • seminarske obveze – 20%
  • 1. kolokvij – 25%
  • 2. kolokvij – 25%

b) Završni ispit – 30% ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

  • usmeni ispit – 30%
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Kolokvij-međuispit 0.3 25
Kolokvij-međuispit 0.3 25
Seminarsko izlaganje 0.24 20
Ukupno tijekom nastave 1.64 70
Završni ispit 0.36 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 2 100
Datumi kolokvija 1. kolokvij - 7. nastavni termin
2. kolokvij - 12. nastavni termin
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje: predstavljanje plana i programa rada, pojašnjenje studentskih obveza, literature
2. Demografija kao znanost
3. Literatura, izvori i metode istraživanja
4. Teorije o razvoju stanovništva
5. Povijesne etape razvoja stanovništva – I. dio
6. Povijesne etape razvoja stanovništva – II. dio
7. KOLOKVIJ
8. Strani istraživači povijesti stanovništva Hrvatske i Hrvati izvan Hrvatske
9. Opće kretanje stanovništva: popisno i prirodno
10. Opće kretanje stanovništva: mehaničko (migracije)
11. Strukture stanovništva: dobna i spolna
12. KOLOKVIJ
13. Stanovništvo prema narodnosnoj i vjerskoj strukturi
14. Depopulacija u Hrvatskoj
15. Demografske posljedice Domovinskog rata u Hrvatskoj
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje: objašnjenje studentskih obaveza, podjela seminarskih zaduženja, upute o načinu rada
2. Povijesna znanost i demografija
3. Matične knjige kao demo-geografski izvor
4. Vrednovanje slavonskog popisa stanovništva iz 1698.
5. Stanovništvo svijeta u prošlosti i stanovništvo hrvatskih zemalja krajem srednjeg vijeka
6. Stanovništvo gradova banske Hrvatske na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće
7. KOLOKVIJ
8. Iseljavanje u Australiju iz našičkog kraja
9. Prirodno kretanje stanovništva Hrvatske u 20. stoljeću
10. Migracijski saldo Hrvatske u drugoj polovici 20. stoljeća
11. Dobno-spolna struktura stanovništva Hrvatske u drugoj polovici 20. stoljeća
12. KOLOKVIJ
13. Promjene narodnosne strukture istočne Hrvatske u drugoj polovici 20. stoljeća
14. Demografski kontekst raspada SFR Jugoslavije
15. Demografski gubici tijekom Domovinskog rata i poraća (1991.-2001.) i depopulacija bivših okupiranih područja Hrvatske