Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Pedijatrija
Kratica predmeta SP4-3 I Šifra predmeta 171671
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 2
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 24
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Mirjana Turkalj
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail turkalj@bolnica-srebrnjak.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Vanja Slijepčević Saftić
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail vanjasaf@gmail.com Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Upoznati studente s temeljnim znanjem iz područja opće pedijatrije.
Upoznati studente s primjenom načela pedijatrije u zdravstvenoj njezi.
Prikazati studentima ulogu medicinske sestre u liječenju pedijatrijskih bolesnika.
Upoznati studente s osobitostima imunološkog sustava djece.
Upoznati studente s najznačajnijim bolestima i poremećajima u djece.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Nakon odslušanih predavanja, samostalnog učenja i položenog ispita studenti će: - objasniti temeljna načela iz područja pedijatrije; - primijeniti načela pedijatrije u zdravstvenoj njezi bolesnika; - prepoznati ulogu i važnost medicinske sestre u liječenju bolesnika u području pedijatrije; - prepoznati i objasniti osobitosti imunološkog sustava djece te bolesti i poremećaja u djece.
Literatura
Obvezna

1. Mardešić D.: Pedijatrija, Školska knjiga, Zagreb 2003.
2. Juretić M., Balarin L.: Pedijatrija za više medicinske sestre, Klinička bolnica Split, Split 1995.
3. Kliegman R. M.: Nelson Textbook of pediatrics, 18th ed. Philadelphia (PA): W. B. Saunders company, 2007.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave).
2. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika.

Način polaganja ispita

Vrednovanje studentskog rada kroz završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.7 0
Samostalni rad 0.2 0
Ukupno tijekom nastave 0.9 0
Završni ispit 1.1 100
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 2 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Zaštita majke i djeteta i vitalno statistički podaci važni za Hrvatsku
2. Nesreće u djece, kraniocerebralne ozljede i otrovanja djece
3. Prehrana i poremećaji prehrane te bolesti metabolizma (hipovitaminoze
4. Prehrana (vitamin, oligoelementi) i poremećaji prehrane (pretilost, bulimija, anoreksija) te bolesti metabolizma (hipovitaminoze
5. Infekcije dišnog sustava u djece
6. Alergijske bolesti u djece
7. Neurološke i neuromuskularne bolesti u djece
8. Najčešće monogenetski i poligenetski nasljedne bolesti, kromosomske anomalije
9. Bolesti koštanog sustava u djece
10. Osobitosti imunološkog sustava djece i imunodeficijencije, cijepljenje
11. Vrućica - značaj i postupci, najčešće zarazne bolesti u djece
12. Prevencija preventibilnih bolesti
13.
14.
15.