Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (redoviti) Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Patofiziologija
Kratica predmeta SESP3-6 Šifra predmeta 144144
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 2
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Marinko Marušić
Akademski stupanj doktor znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail marinko.marusic1@zg.t-com.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Diana Rudan
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail drudan3@yahoo.com Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Upoznati studente s temeljnim načelima opće patofiziologije.
Upoznati studente s temeljnim načelima specijalne patofiziologije.
Prikazati studentima načine i uzroke razvoja patofizioloških procesa.
Upoznati studente s općim i specifičnim modelima ponašanja organizma u zdravlju i bolesti.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Nakon odslušanih predavanja, samostalnog učenja i položenog ispita studenti će: - objasniti opća patofiziološka načela, djelovanja, uzroke i načine razvoja patofizioloških procesa; - prepoznati opće načine nastanka insuficijencije, organa i tkiva te specijalne metode prepoznavanja težine i značaja simptoma i znakova bolesti; - objasniti osnove diferencijalne dijagnoze; - pravilno koristiti stečeno znanje i vještine.
Literatura
Obvezna

1. Gamulin S.: Patofiziologija za visoke medicinske škole, Školska knjiga, Zagreb 2005.
2. Harrison’s principles od internal Medicine, McGraw-Hill Medical, 13th edition, 2005.
3. Kovač Z., Gamulin S., Marušić M.: Patofiziologija, Školska knjiga, Zagreb 2006.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (pohađanje najmanje 60% nastave)
2. Uredno izvršene seminarske obaveze i položen kolokvij

3. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika.

Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:

1. Nastavne aktivnosti: seminarski rad i kolokvij
2. Završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ukupne ocjene:

dovoljan (2) 50-64% bodova

dobar (3) 65-79% bodova

vrlo dobar (4) 80-89% bodova

izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.9 0
Seminarski rad 0.1 10
Kolokvij-međuispit 0.2 20
Ukupno tijekom nastave 1.2 30
Završni ispit 0.8 70
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 2 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Opći modeli ponašanja organizma u zdravlju i bolesti
2. Opći principi odgovora organizma na ozljedu i infekciju, bilo fizičkih, kemijskih ili bioloških agensa
3. Specifični modeli ponašanja organa i tkiva
4. Periferni i središnji živčani sustav
5. Kardiovaskularni sustav
6. Urogenitalni organi
7. Krvotvorni organi i krv
8. Respiratorni sustav
9. Probavne organi
10. Endokrini sustav
11. Tmori
12. Diferencijalna dijagnoza
13.
14.
15.