Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (redoviti) Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Palijativna zdravstvena njega
Kratica predmeta SESP5-9 Šifra predmeta 144213
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 2
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 10
Seminari 5
Vježbe 40
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Ivan Šklebar
Akademski stupanj doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail ivan.sklebar@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Renata Marđetko
Akademski stupanj magistra znanosti Zvanje Predavač
Kontakt e-mail renata.mardetko@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Studentu će biti prenesena osnovna načela, filozofija i organizacija palijativne zdravstvene njege.
Student će biti osposobljen za procjenu potreba, planiranje, provođenje i evaluaciju zdravstvene njege u zadnjem stadiju života tijekom boravka u bolnici, hospiciju i kući, kao i pružanje potpore obitelji tijekom bolesti i žalovanja.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Objasniti filozofiju i načela palijativne zdravstvene njege; - navesti organizacijske oblike i razine palijativne skrbi; - identificirati osnovna obilježja palijativne njege u bolnici, hospiciju i zajednici; - procjeniti potrebe, planirati, provoditi i evaluirati palijativnu zdravstvenu njegu; - primjeniti postupke rješavanja i ublažavanja simptoma i patnje bolesnika; - organizirati profesionalnu i socijalnu potporu bolesniku i njegovoj obitelji; - komentirati etička pitanja u palijativnoj njezi.
Literatura
Obvezna

1. Brkljačić M, Šamija M, Belev B, Strnad M, Čengić T, (ur.) Palijativna
medicina; temeljna načela i organizacija; klinički pristup terminalnom
bolesniku, medicinska etika. Zagreb: 2013. Sveučilište u Rijeci. Markulin
d.o.o. Zaklada Onkologija
2. Jušić,A.i sur.Hospicij i palijativna skrb,Školska knjiga,Zagreb,1995
3. Fučkar,G.Uvod u sestrinske dijagnoze,Zagreb:HUSE,1996
4. Yasko,J.M.Medicinska njega bolesnika sa simptomima vezanim uz
kemoterapiju.Reston:Sveučilište u Pittsburghu,1983
5. Šamija.M.Onkologija.Medicinska naklada,Zagreb,2000
6. Orešković,S Babić,S,Pravo na život,Medicinski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu,Zagreb,1991
7. Arambašić Lidija,Gubitak,tugovanje,podrška,Naklada Slap,Zagreb 2008

Dopunska

1. E.Kubler-Ross,Razgovori sa s umirućem,Zagreb 2007
2. V.E.Frankl,Život Uvijek ima smisla,Uvod u logoterapiju,Zagreb 2001

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
Uredno izvršene vježbe i seminarske obaveze

Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:
1. Nastavne aktivnosti: seminarski rad
2. Završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do
ukupne ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
pdfcrowd.com
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.5 0
Seminarski rad 0.3 40
Aktivnost na nastavi 0.1 30
Ukupno tijekom nastave 1.9 70
Završni ispit 0.1 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 2 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Definicije i osnovni pojmovi u palijativnoj skrbi
2. Načela i filozofija palijativne njege
3. Povijest hospicija i palijativne skrbi
4. Organizacija palijativne skrbi
5. Pomoć pri zadovoljavanju osnovnih ljudskih potreba umirućih bolesnika
6. Postupci rješavanja i ublažavanja neugodnih simptoma i patnje bolesnika
7. Autonomija i dostojanstvo bolesnika
8. Odnos medicinska sestra-bolesnik
9. Komunikacija s umirućim bolesnikom i njegovom obitelji
10. Potpora obitelji tijekom bolesti i žalovanja
11. Etička pitanja u palijativnoj njezi
12.
13.
14.
15.