Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Palijativna skrb s praktikumom I.
Kratica predmeta SESD1-1 Šifra predmeta 144247
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 10
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 32
Vježbe 160
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Ivan Šklebar
Akademski stupanj doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail isklebar@gmail.com Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Morana Brkljačić
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail morana_brkljacic@yahoo.co.uk Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Renata Marđetko
Akademski stupanj magistra znanosti Zvanje Predavač
Kontakt e-mail renata_mardjetko@yahoo.com Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Lidija Fumić Dunkić
Akademski stupanj magistra znanosti Zvanje
Kontakt e-mail lidija.fumic.dunkic@gmail.com Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Matija Rimac
Akademski stupanj doktorica medicine Zvanje
Kontakt e-mail rimacmatija@yahoo.com Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Obuhvaća teorijsku i praktićnu primjenu znanja vezanu uz zdrastvenu njegu bolesnika u terminalnom stadiju bolesti sa posebnim naglaskom na holistički pristuup(pacjent,obitelj,liječnik,medicinska sestra,radni terapeut,socijalni radnik psiholog,duhovnik,volonteri).Važnost timskog rada s naglaskom na područja rada svakog od članova tima.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Student će znati objasniti filozofiju i principe hospicija i palijativne skrbi,postupak koji poboljšava kvalitetu života bolesnika i njihovih obitelji,kroz prevenciju i olakšanje patnje putem ranog otkrivanja i točne procjene te liječenje boli i drugih problema,fizičkih, psihosocijalnih i duševnih.
Literatura
Obvezna

1. Brkljačić M, Šamija M, Belev B, Strnad M, Čengić T, (ur.) Palijativna medicina; temeljna načela i organizacija; klinički pristup terminalnom
bolesniku, medicinska etika. Zagreb: 2013. Sveučilište u Rijeci. Markulin d.o.o. Zaklada Onkologija
2. Jušić,A.i sur.Hospicij i palijativna skrb,Školska knjiga,Zagreb,1995
3. Fučkar,G.Uvod u sestrinske dijagnoze,Zagreb:HUSE,1996
4. Yasko,J.M.Medicinska njega bolesnika sa simptomima vezanim uz kemoterapiju.Reston:Sveučilište u Pittsburghu,1983
5. Šamija.M.Onkologija.Medicinska naklada,Zagreb,2000
6. Orešković,S Babić,S,Pravo na život,Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,Zagreb,1991
7. Arambašić Lidija,Gubitak,tugovanje,podrška,Naklada Slap,Zagreb 2008

Dopunska

1. E.Kubler-Ross,Razgovori sa s umirućem,Zagreb 2007
2. V.E.Frankl,Život Uvijek ima smisla,Uvod u logoterapiju,Zagreb 2001

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave)

2. Uredno izvršene vježbe

3. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika.

Način polaganja ispita

Vrednovanje studentskog rada kroz završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Vrednovanjem studentskog rada dolazi se do  ocjene:

dovoljan (2) 50-64% bodova

dobar (3) 65-79% bodova

vrlo dobar (4) 80-89% bodova

izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 5.7 0
Samostalni rad 0.2 0
Ukupno tijekom nastave 5.9 0
Završni ispit 4.1 100
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 10 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Procjena potreba oboljelih i njihovih obitelju u palijativnoj skrbi
2. Uloga medicinske sestre u prepoznavanju i liječenju simptoma bolesnika u palijativnoj skrbi
3. Liječenje boli kod palijativnih bolesnika – farmakološki i nefarmakološki postupci
4. Kontrola simptoma gastrointestinalnog sustava
5. Kontrola simptoma respiratornog sustava
6. Neurološki i psihijatrijski simptomi ( psihomotorni nemir, poremećaji svijesti, delirij...)
7. Ostali neugodni simptomi bolesnika u palijativnoj skrbi
8. Farmakokinetika i farmakodinamika opioidnih i neopioidnih analgetika, psihofarmaka i ostalih lijekova važnih u palijativnoj medicini
9. Sindrom anoreksije i kaheksije s osnovama dijetetike u palijativnoj skrbi
10. Hitna stanja u palijativnoj skrbi
11. Etičke dileme liječenja palijativnih bolesnika na akutnim odjelima i u JIL-u; distanazija
12. Uvažavanje pacijentovih želja i odlika o liječenju u terminalnom stadiju bolesti
13. Pristup terminalnom bolesniku u posljednjim danima i satima života – terminalna sedacija
14. Postupci supervizije i osiguranja i poboljšanja kvalitete u palijativnoj skrbi.
15. Dokumentacija u palijativnoj skrbi-prepoznavanje i evidentiranje potreba, praćenje i evaluacija skrbi