Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Palijativna skrb s praktikumom II
Kratica predmeta SESD3-1 Šifra predmeta 144270
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 10
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Vježbe 200
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Ivan Šklebar
Akademski stupanj doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail isklebar@gmail.com Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Berislav Mažuran
Akademski stupanj doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Dražan Butorac
Akademski stupanj doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Melita Uremović
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Branka Aukst Margetić
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Sandra Marinović Kulišić
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Student će se upoznati s prijemom,  premještanjem i otpustom pacijenta iz zdravstvene ustanove, osnovnim ljudskim potrebama, te općim i specifičnim postupcima zdravstvene njege, sprečavanja infekcija. Studenti će se upoznati i s vitalnim znakovima, tjelesnim izlučivanjima, primjenom lijekova, održanjem integriteta kože, izradom plana o ublažavanju patnje u svim segmentima života pacijenta, kao i s rješavanjem fizičkih, emocionalnih, duševnih i socijalnih tegoba s napredovanjem bolesti.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Student će nakon završenog predemeta samostalno pokazati znanje i razumjevanje uz problematiku vezanu za pacijenta palijativne skrbi a to su: Planiranje i provodjene zdrastvene njege bolesnika,evaluiranje i dokumentiranje zdrastvene njege,sudjelovanje u planiranju i provodjenju dijagnostičkih i terpijskih postupaka,djelovanje unutar multidisciplinarnog tima
Literatura
Obvezna

1. Brkljačić M, Šamija M, Belev B, Strnad M, Čengić T, (ur.) Palijativna medicina; temeljna načela i organizacija; klinički pristup terminalnom bolesniku, medicinska etika. Zagreb: 2013. Sveučilište u Rijeci. Markulin d.o.o. Zaklada Onkologija

2. Jušić,A.i sur.Hospicij i palijativna skrb,Školska knjiga,Zagreb,1995

3. Fučkar,G.Uvod u sestrinske dijagnoze,Zagreb:HUSE,1996

4. Yasko,J.M.Medicinska njega bolesnika sa simptomima vezanim uz kemoterapiju.Reston:Sveučilište u Pittsburghu,1983

5. Šamija.M.Onkologija.Medicinska naklada,Zagreb,2000

6. Orešković,S Babić,S,Pravo na život,Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,Zagreb,1991

7. Arambašić Lidija,Gubitak,tugovanje,podrška,Naklada Slap,Zagreb 2008

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seNe Isključivo kontinuirano praćenje nastaveDa Ulazi u prosjekNe
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave
2. Uredno izvršene vježbe

Način polaganja ispita
Način ocjenjivanja
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 10 100
Ukupno bodova tijekom nastave 10 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE