Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (redoviti) Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Otorinolaringologija
Kratica predmeta SESP5-4 Šifra predmeta 144199
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 1
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 10
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Mladen Stanec
Akademski stupanj doktor znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail mladen.stanec@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 633
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Darko Solter
Akademski stupanj doktor znanosti Zvanje
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Omogućiti studentu usvajanje temeljnog znanja o najznačajnijim bolestima uha, grla, nosa i vrata s aspekta prepoznavanja kliničkih simptoma i liječenja bolesnika te njege oboljelih. Usvojiti znanje o životno opasnim hitnim stanjima u otorinolaringologiji.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
- razumjeti anatomske odnose na glavi i vratu; - razumjeti fiziološke procese uha, grla i nosa; - razumjeti uzroke nastanka otorinolaringoloških bolesti; - prepoznati hitna stanja u otorinolaringologiji te primijeniti osnovne mjere pomoći; - prepoznati simptome i znakove najčešćih otorinolaringoloških bolesti; - opisati i razumjeti osnovne dijagnostičke potupke u otorinolaringologiji; - objasniti i razumjeti temeljna načela otorinolaringološke terapije; - sudjelovati u procesu liječenja.
Literatura
Obvezna

1. Mladina R. Otorinolaringologija – udžbenik Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, Školska knjiga, Zagreb 2008.

Dopunska

1. Skitarelić N., Starčević R. Traheotomija i njega traheotomiranih bolesnika, Sveučilište u Zadru, Zadar 2013.
2. Bumber Ž., Katić V., Nikšić Ivančić M., Pegan B., Petric V., Šprem N. Otorinolaringologija, Naklada Ljevak, Zagreb 2004.
3. Shin J. J., Hartnick C. J., Randolph G. W. Evidence-Based Otolaryngology Springer, New York 2008.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave).

Način polaganja ispita

Vrednovanje studentskog rada kroz završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.3 0
Ukupno tijekom nastave 0.3 0
Završni ispit 0.7 100
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 1 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Otologija
2. Rinologija
3. Faringologija i laringologija
4. Bolesnik s čvorom na vratu
5. Upale dubokih prostora vrata
6. Hitna stanja u ORL
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.