Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Osnove zdravstvene njege
Kratica predmeta SP1-7 I Šifra predmeta 171667
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 10
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 32
Seminari 25
Vježbe 225
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Melita Uremović
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail melita.uremovic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Melita Mesar
Akademski stupanj dipl.med.techn. Zvanje Viši predavač
Kontakt e-mail mmesar@kbd.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Tanja Lupieri
Akademski stupanj magistra sestrinstva Zvanje Predavač
Kontakt e-mail tanjalupieri@hotmail.com Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Miroslava Kičić
Akademski stupanj magistra sestrinstva Zvanje Predavač
Kontakt e-mail mkicic81@gmail.com Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Ines Birkić Belanović
Akademski stupanj magistra sestrinstva Zvanje
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta su prenijeti studentima osnove sestrinstva i zdravstvene njege, osnovne vještine sestrinske prakse. Stečeno znanje treba omogućiti studentima razumijevanje sestrinstva, poslova i dužnosti medicinskih sestra te pružiti osnove na kojima će se razvijati daljnje znanje i vještine u sestrinskoj praksi.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Nakon odslušanog predmeta student će biti osposobljen: - objasniti prirodu sestrinstva, osobine i načela zdravstvene njege te osnovne teorije zdravstvene njege; - opisati povijesni razvoj sestrinstva te navesti najznačajnije osobe iz sestrinske povijesti; - opisati sestrinsku skrb vezano uza zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba; - opisati prijem, premještaj i otpust pacijenta; - provesti prikladan dezinfekcijski i sterilizacijski postupak; - izmjeriti vitalne znakove, uočiti odstupanja od normalnih vrijednosti te poduzeti primjerene intervencije; - procijeniti tjelesne izlučevine, prepoznati odstupanja i teškoće te primijeniti primjerene intervencije; - sigurno primijeniti enteralnu i parenteralnu terapiju; - planirati i provesti skrb za bolesnika s kognitivno-perceptivnim teškoćama, starog bolesnika, umirućeg bolesnika; - dokumentirati sestrinsku skrb.
Literatura
Obvezna
  1. De Wit S. C.: Fundamental Concepts and Skills for Nursing, W. B. Saunders Company Philadelphia, 2001.
  2. Perry A. G., Potter P. A.: Clinical Nursing Skills & Techniques. Mosby St. Louise 2004. 
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave)
2. Uredno izvršene vježbe i seminarske obaveze

3. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika.

Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:
1. Nastavne aktivnosti: seminarsko izlaganje i seminarski rad
2. Završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do
ukupne ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 8.5 0
Samostalni rad 0.2 0
Seminarski rad 0.5 40
Aktivnost na nastavi 0.4 30
Ukupno tijekom nastave 9.6 70
Završni ispit 0.4 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 10 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. sestrinstvo, zdravstvena njega
2. osobine i načela zdravstvene njege
3. teorije zdravstvene njege
4. povijest sestrinstva u Hrvatskoj i svijetu
5. prijam, premještanje i otpust pacijenta iz zdravstvene ustanove
6. osnovne ljudske potrebe
7. opći postupci sprječavanja infekcija
8. vitalni znakovi i tjelesne izlučevine
9. primjena lijekova
10. sestrinska skrb za održanje integriteta kože
11. sestrinska skrb za bolesnika s kognitivno-perceptivnim teškoćama
12. sestrinska skrb za stare ljude
13. sestrinska skrb za umirućeg bolesnika
14. sestrinska dokumentacija
15. pružanje sestrinske skrbi za specifične skupine bolesnika