Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Osnove statistike
Kratica predmeta KOMP2-4 Šifra predmeta 132363
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Jadranka Kraljević
Akademski stupanj Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail jakicakr@gmail.com Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj je predmeta upoznavanje s osnovama deskriptivne i inferencijalne statistike. Osposobljavanje za kritičko čitanje i razumijevanje znanstvenih radova iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti, u kojima se koriste statistički postupci. Osposobljavanje za korištenje bazičnih statističkih postupaka.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Vrednovati svrhu te prepoznati logiku statistike. 2. Opisati mjerenje i mjerne ljestvice. 3. Objasniti raspodjelu rezultata i interpretirati tablično i grafički prikazane rezultate. 4. Definirati, opisati i razlikovati mjere središnje tendencije, varijabilitet, korelaciju i regresiju. 5. Razlikovati normalnu raspodjelu i druge raspodjele rezultata. 6. Koristiti načela statističkog zaključivanja. Koristiti bazične statističke postupke u konkretnim situacijama; osmisliti i provesti aktivnosti testiranja hipoteza.
Literatura
Obvezna

Gogala, Z. (2001). Osnove statistike. Zagreb: Sinergija: 99-202.

Petz, B. (1997). Osnovne statističke metode za nematematičare. Jatrebarsko: Naklada Slap: 29-206, 237-299, 321-341.

Reinard, J. C. (2003). Communication Research Statistics. London: SAGE.

Dopunska

Howell, D. C. (1995). Fundamental Statistics for the Behavioral Sciences (3rd ed.). Belmont:  Duxbury Press.

Howell, D.C. (1998). Statistical methods for psychology. Belmont: Duxbury Press.

Davis, J. J. (2003). Advertising research theory and practice. New Jersey: Prentice Hall.

Knieper, T. (1993). Statistik. Eine Einfuehrung fuer Kommunikationsberufe. Muenchen.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu.
2. Uredno izvršene nastavnih obveza u okviru vježbi.
3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti kroz vježbe i kolokvije.

Način polaganja ispita

1. Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti.
2. Završni pismeni ispit (minimum za prolaz na pismenom ispitu je 50% točne riješenosti).

Način ocjenjivanja

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene
   1) Vježbe – max. 20 %; 
   2) 1. kolokvij – max. 25 %;
   3) 2. kolokvij – max. 25 %;
b) Završni ispit 
   4)  Pismeni ispit – max. 30 % (za prolaz je nužno točno odgovoriti na 50 % postavljenih pitanja).

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:
dovoljan (2) – 50-64,9 %
dobar (3) – 65-79,9 %
vrlo dobar (4) – 80-89,9 %
izvrstan (5) – 90-100 %

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Rad na vježbama 0.56 20
Ukupno tijekom nastave 3.16 70
Završni ispit 0.84 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 8. i 15. tjedan nastave.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvod u predmet.
2. Svrha i logika statistike.
3. Mjerenje i mjerne ljestvice.
4. Raspodjela rezultata, tablično i grafičko prikazivanje.
5. Mjere središnje tendencije.
6. Varijabilitet.
7. Mjerenje povezanosti: korelacija i regresija.
8. Kolokvij.
9. Normalna raspodjela i druge raspodjele rezultata.
10. Inferencijalna statistika: načela statističkog zaključivanja.
11. Testiranje hipoteza: t-testovi.
12. ANOVA.
13. Hi-kvadrat test.
14. Drugi neparametrijski testovi.
15. Kolokvij.
Vježbe
Tjedan Tema
1. Uvod u vježbe.
2. Logika statistike.
3. Mjerenje i mjerne ljestvice.
4. Raspodjela rezultata, tablično i grafičko prikazivanje.
5. Mjere središnje tendencije.
6. Varijabilitet.
7. Mjerenje povezanosti: korelacija i regresija.
8. Kolokvij.
9. Normalna raspodjela i druge raspodjele rezultata.
10. Inferencijalna statistika: načela statističkog zaključivanja.
11. Testiranje hipoteza: t-testovi.
12. ANOVA.
13. Hi-kvadrat test.
14. Drugi neparametrijski testovi.
15. Kolokvij.