Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (redoviti) Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu
Kratica predmeta SESP6-6 Šifra predmeta 144243
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Vježbe 55
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Marica Miletić Medved
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail mairca.miletic-medved@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Dalibor Čavić
Akademski stupanj magistar znanosti Zvanje Predavač
Kontakt e-mail dalibor.cavic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 619
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Zvonimir Koporc
Akademski stupanj doktor znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail zvonimir.koporc@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 611
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Damir Sapunar
Akademski stupanj doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor u trajnom zvanju
Kontakt e-mail damir.sapunar@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Upoznati studente s osnovama istraživačke metodologije.
Prikazati studentima načine korištenja informacija vezanih uz područje zdravstvene njege i sestrinsku profesiju. Prikazati studentima primjenu statističkih metoda i postupaka u zdravstvenoj njezi.
Upoznati studente s vrstama istraživanja u području zdravstvene njege.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Nakon odslušanih predavanja, seminara, odrađenih vježbi te samostalnog učenja i položenog ispita studenti će: - primijeniti znanje iz istraživačke metodologije te ih integrirati sa stečenim znanjem o korištenju informacija iz područja zdravstvene njege i primjeni statističkih metoda i postupaka u navedenome znanstvenom području, primijeniti temeljno znanje i vještine za istraživanja i uporabu stručne i znanstvene literature; - objasniti različite ustroje istraživanja u zdravstvu; - primijeniti različite načine prikazivanja podataka prikupljenih u istraživanju; - procijeniti kritičke prikaze podataka i kritički analizirati znanstvena izvješća o istraživanjima u području zdravstvene njege.
Literatura
Obvezna

1. Marušić M. ur. Uvod u znanstveni rad u medicini. 4. izdanje, Medicinska naklada, Zagreb 2008.
2. Petz, B. Osnovne statističke metode za nematematičare. 5. izdanje, Naklada Slap, Jastrebarsko 2004.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (pohađanje najmanje 70% nastave)
2. Uredno izvršene vježbe i seminarske obaveze

Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:
1. Nastavne aktivnosti: seminarski rad
2. Završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 3 0
Seminarski rad 0.3 30
Ukupno tijekom nastave 3.3 30
Završni ispit 0.7 70
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Znanstveno istraživanje
2. Hipoteza i statistička hipoteza
3. Vrste istraživanja
4. Planiranje istraživanja
5. Znanstvena publikacija
6. Građa znanstvenoga članka
7. Objavljivanje istraživanja
8. Uvod u biostatistiku
9. Osnove vjerojatnosti
10. Grafički prikaz podataka
11. Mjere centralne tendencije
12. Mjere varijabilnosti
13. Normalna razdioba
14. Osnove statističkih testova
15.