Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij povijesti Godina
studija
1.
Usmjerenje Stari vijek i srednji vijek

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Osmanlije i hrvatske zemlje tijekom 16. stoljeća
Kratica predmeta POVD245 Šifra predmeta 177695
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Hrvoje Kekez
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail hrvoje.kekez@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706625
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Tematski gledano tijekom nastave na predmetu obrađuje se niz društvenih, ekonomskih, vojnih i političkih procesa i događaja, te promjena dotadašnjih društveno-političkih modela do kojih je došlo tijekom 16. stoljeća kao direktnih i/ili indirektnih posljedica sve veće osmanske opasnosti i prisutnosti na hrvatskim povijesnim prostorima. Pri tome u fokusu nalazi se prostori srednjovjekovne Slavonije i sjeverni krajevi srednjovjekovne Hrvatske, tj. zapadni prostori Savsko-Dravskog međurječja i prostori današnje gorske Hrvatske sve do podvelebitskoga primorja. Tako se tijekom nastave razmatraju niz događaja, te povijesnih fenomena i procesa kao što su posljedice pada srednjovjekovnog Bosanskog kraljevstva na hrvatske zemlje, potom obrambena pregnuća zemalja Krune Sv. Stjepana u protu-osmanskom obrambenom ratu krajem 15. i tijekom 16. stoljeća, te političke, institucionalne i teritorijalne promijene tijekom trećega desetljeća 16. stoljeća, ali i formiranje protu-osmanske vojne granice sredinom i tijekom druge polovice 16. stoljeća. Štoviše, tijekom nastave razmatraju se kontekst, uzroci, posljedice i smjerovi raseljavanja stanovništva u doba osmanske ugroze, ali i niz drugi političko-društvenih promjena tijekom promatrana razdoblja poput diplomatskih aktivnosti na višoj i nižoj razini, špijunaža i kontakata pograničnog stanovništva, ali i transformacija utvrdnog graditeljstva. Također, tijekom nastave proučit će se pojava i širenje crkvene reformacije te seljačke bune u kontekstu osmanskih provala i opasnosti.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Ovladati temeljnim historiografskim pojmovima iz hrvatske povijesti iz razdoblja 16. stoljeća. 2. Prepoznati temeljne procese iz hrvatske i srednjoeuropske povijesti iz razdoblja 16. stoljeća. 3. Razlikovati procese povijesti iz razdoblja 16. stoljeća sukladno historiografskim pristupima i istraživačkim dostignućima. 4. Prepoznati hijerarhiju povijesnih čimbenika i razložiti kauzalnost povijesnih procesa. 5. Kritički analizirati i interpretirati izvore, znanstvenu i stručnu literaturu. 6. Napisati jasan i strukturiran pismeni rad. 7. Održati jasno i strukturirano usmeno izlaganje. 8. Aktivno i argumentirano sudjelovati u raspravi. 9. Steći potrebne vještine za nastavak studija, samostalan rad i stručno usavršavanje. 10. Pridržavati se etičkih načela u radu.
Literatura
Obvezna

Milan Kruhek, Krajiške utvrde Hrvatskog Kraljevstva, Zagreb, 1995. (odabrana poglavlja); Géza Pálffy, The Kingdom of Hungary and the Habsburg Monarchy in the Sixteenth Century, New York, 2009. (odabrana poglavlja); Nataša Štefanec, Država ili ne. Ustroj Vojne krajine 1578. godine i hrvatsko-slavonski staleži u regionalnoj obrani i politici, Zagreb, 2011. (odabrana poglavlja); Neven Budak, Hrvatska i Slavonija u ranome novom vijeku, Zagreb, 2007. (odabrana poglavlja).

Dopunska

András Borosy, „The Militia Protalis in Hungary before 1526“, From Hunyadi to Rákóczi, New York, 1982., str. 63-80, Borislav Grgin, „Južne granice Ugarsko-Hrvatskog Kraljevstva u vrijeme Stjepana Tomaševića“, Stjepan Tomašević (1461.-1463.): slom srednjovjekovnoga Bosanskog Kraljevstva, Zagreb-Sarajevo, 2013., str. 69-78; Hrvoje Kekez, „Bernardin Frankapan i Krbavska bitka : je li spasio sebe i malobrojne ili je pobijegao ii boja?“, Modruši zbornik 3 (2009.), str. 65-101; Neven Budak, „The Coming of Ferdinand Habsburg to the Croatian Throne“, Croatian studies review, 2 (2002), str. 135-155; Ivan Jurković, „Klasifikacija hrvatskih raseljenika za trajanja osmanske ugroze (od 1463. do 1593.)“, Migracijske i etničke teme 19 (2003.), str. 147-174; Ivan Jurković, „Socijalni status i prisilni raseljenici podrijetlom iz hrvatskih plemićkih obitelji u zemljama njihovih doseoba za trajanja osmanske ugroze“, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU 23 (2005.), str. 63-85; Nataša Štefanec, „Osmanski zapovjednici i struktura osmanske i habsburške vojske na hrvatskom dijelu krajišta (prema špijunskim izvještajima iz 1570-ih)“, Ascendere historiam. Zbornik u čast Milana Kruheka Zagreb, 2014., str. 209-227; Damir Stanić, „Ambivalentna lojalnost na Hrvatskoj krajini u 16. stoljeću“, Franz Vaniček i vojnokrajiška historiografija, Slavonski Brod, 2017., str. 121-142;  Nada Klaić, „Neki novi pogled na uzroke hrvatsko-slovenske seljačke bune 1572-1573“, Zgodovinski časopis, XXVII, 3-4 (1974.), str. 219-313; Milan Kruhek, „Rat za opstojnost Hrvatskog kraljevstva na kupskoj granici“, Sisačka bitka 1593., Zagreb-Sisak, 1994, str. 33-47; Ive Mažuran, Hrvati i Osmansko Carstvo, Zagreb, 1998. (odabrana poglavlja)

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno izlaganje, predana i prihvaćena pisana verzija seminarskog rada
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.
Način polaganja ispita
  1. Nastavne aktivnosti – seminarske obveze; kolokvij (pismeni);
  2. Završni ispit (pismeni).
Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više

 Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene

  • seminarski rad (pismeno) – 30%
  • seminarsko izlaganje – 5%
  • aktivnosti na nastavi – 35%

b) Završni ispit – 30% ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

  • pismeni ispit – 30%
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Aktivnost na nastavi 1.33 35
Seminarsko izlaganje 0.19 5
Seminarski rad 1.14 30
Ukupno tijekom nastave 3.86 70
Završni ispit 1.14 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje.
2. Pad srednjovjekovnog Bosanskog Kraljevstva.
3. Obrana zemalja Krune Sv. Stjepana krajem 15. i početkom 16. stoljeća.
4. Cetingradski sabor 1527. godine.
5. Osmanska ugroza i raseljavanje tijekom 16. stoljeća.
6. Skupni identiteti i socijalni status hrvatskih raseljenika.
7. Tipologija utvrdnog graditeljstva tijekom 16. stoljeća.
8. Kolanje informacija i špijunaža na granici tijekom 16. stoljeća.
9. Osmanska opasnost, reformacija i hrvatske zemlje.
10. Osmanska opasnost i seljačke bune.
11. Odluke Bečkog savjetovanja i sabora u Brucku na Muri.
12. Izgradnja kupske linije obrane do početka 1590-tih.
13. Rat i diplomatske aktivnosti – hrvatski primjeri iz 16. stoljeća.
14. Ratna opasnost i prebjezi tijekom 16. stoljeća.
15. Zaključno predavanje.
Seminari
Tjedan Tema
1. Podjela tema i predstavljanje povijesnih izvora.
2. Slavonsko plemstvo i osmanska ugroza nakon pada Bosne 1463. godine.
3. Seminarski rad – stanje istraženosti I.
4. Bitka na Krbavskom polju 1493. godine.
5. Seminarski rad – stanje istraženosti II.
6. Pad Klisa 1537. godine.
7. Seminarski rad – stanje istraženosti III.
8. Ratna opasnost i prebjezi tijekom 16. stoljeća.
9. Seminarski rad – stanje istraženosti IV.
10. Gradnja i uloga sisačkog kaštela.
11. Izlaganje seminarskih radova.
12. Izlaganje seminarskih radova.
13. Izlaganje seminarskih radova.
14. Izlaganje seminarskih radova.
15. Završni seminar.