Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (redoviti) Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi
Kratica predmeta SESP3-10 Šifra predmeta 144151
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Vježbe 70
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Dinko Puntarić
Akademski stupanj doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor u trajnom zvanju
Kontakt e-mail dinko.puntaric@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 602
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Damir Važanić
Akademski stupanj magistar sestrinstva Zvanje Predavač
Kontakt e-mail damir.vazanic@hzhm.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Željka Benceković
Akademski stupanj dipl.med.techn. Zvanje
Kontakt e-mail zeljka.bencekovic@kbcsm.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Ljiljana De Lai
Akademski stupanj magistra sestrinstva Zvanje
Kontakt e-mail ljiljana.de.lai@kbcsm.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Gordana Jurić
Akademski stupanj magistra sestrinstva Zvanje Predavač
Kontakt e-mail jgordana@net.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj predmeta je upoznati studenta s osnovama organizacije, upravljanja i administracije u području zdravstvene njege. Stečeno znanje trebalo bi omogućiti studentima razumijevanje procesa u području organizacije, upravljanja i administracije, a usvojene vještine podizanje i unapređivanje izvrsnosti sestrinske prakse.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
- opisati i objasniti teorije upravljanja, procese upravljanja, pojmove organizacijske kulture; organizacijsku strukturu, organizacijska načela i koncepte, ustroj radne organizacije prema konceptima rukovođenja te specifičnosti strateškog i operativnog upravljanja; - demonstrirati vještine organizacije i upravljanja u sestrinskoj praksi: načine upravljanja na različitim upravljačkim razinama; - objasniti i primijeniti stilove i modele upravljanja ljudskim potencijalima; - objasniti i primijeniti različite modele organizacije rada u procesu zdravstvene njege; - objasniti i demonstrirati način delegiranja zadataka te supervizijski proces u sestrinskoj praksi; - objasniti način funkcioniranja sustava tehničke i strukturalne potpore te njihovu primjenu u sestrinskoj praksi; - objasniti i demonstrirati kategorizaciju bolesnika u sestrinskoj praksi: organizaciju rada medicinskih sestara u odnosu na potrebe bolesnika, izračunavanje potrebnog broja medicinskih sestara u odnosu na potrebe bolesnika izravnom i neizravnom zdravstvenom njegom; - objasniti načela timskoga rada: gradnju tima te interdisciplinarni i multidisciplinarni pristup u zdravstvenoj njezi; - demonstrirati način upravljanja vremenom: primijeniti principe upravljanja vremenom u sestrinsku praksu; - planirati i provesti/demonstrirati proces upravljanja promjenama u sestrinskoj praksi; - objasniti načine, principe i uvjete donošenja odluka te njihovu primjenu u sestrinskoj praksi; - objasniti procese upravljanja kvalitetom u području zdravstvene njege: sustave upravljanja kvalitetom, standarde kvalitete u sestrinskoj praksi, procesni krug kvalitete te indikatore kvalitete; - objasniti principe administrativnog rada: sestrinsku dokumentaciju, bolesnički elektronički karton, e-vizitu, načine planiranja materijalnih i ostalih troškova, način i principe koordinacije rada s nemedicinskim službama u sklopu radne organizacije.
Literatura
Obvezna

1. Sonja Kalauz: Organizacija i upravljanje u zdravstvenoj njezi, Medicinska naklada, Zagreb 2014.

2. Marušić, S.: Upravljanje ljudskim potencijalima, IV. izmjenjeno i dopunjeno izdanje, Adecco, Zagreb, 2006.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave)
2. Uredno izvršene vježbe i seminarske obaveze

3. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika.

Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:
1. Nastavne aktivnosti: seminarski rad
2. Završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ukupne ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 3.4 0
Seminarski rad 0.2 30
Ukupno tijekom nastave 3.6 30
Završni ispit 0.4 70
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Teorije upravljanja i organizacije rada
2. Organizacijska kultura zdravstvene radne organizacije
3. Specifičnosti strateškog upravljanja
4. Zadaci medicinske sestre na svim upravljačkim razinama
5. Osnovni elementi i stilovi upravljanja ljudskim potencijalima u sestrinskoj praksi
6. Modeli organizacije rada u sestrinstvu te supervizijski procesi u sestrinskoj praksi.
7. Upravljanje sustavima tehničke i strukturalne potpore u sestrinskoj praksi
8. Kategorizacija bolesnika
9. Načela timskog rada, gradnja tima te interdisciplinarni i multidisciplinarni pristup u zdravstvenoj njezi
10. Upravljanje vremenom u sestrinskoj praksi, upravljanje promjenama te načini i principi donošenja odluka.
11. Osnovni principi upravljanja kvalitetom u području zdravstvene njege
12. Osnove administrativnog rada u području zdravstvene njege
13.
14.
15.