Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (redoviti) Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Oftalmologija
Kratica predmeta SESP5-3 Šifra predmeta 144192
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 1
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 10
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Mladen Bušić
Akademski stupanj doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor
Kontakt e-mail mbusic@kbsd.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Studentima prenijeti temeljna načela oftalmologije.
Studentima prenijeti najznačajnije bolesti oka.
Prikazati studentima važnost zdravstvene njege u oftalmoloških bolesnika.
Prikazati studentima proces dijagnosticiranja i liječenja oftalmoloških bolesnika.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Nakon odslušanih predavanja, samostalnog učenja i položenog ispita studenti će: - objasniti najznačajnije bolesti oka koje su medicinskim tehničarima važne pri procjeni zdravstvenog stanja bolesnika; - utvrditi potrebu za zdravstvenom njegom; - primijeniti stečeno znanje u zdravstvenoj njezi oftalmoloških bolesnika; - razviti vještine potrebne za sudjelovanje u procesu dijagnosticiranja i liječenja oftalmoloških bolesnika.
Literatura
Obvezna

1. Bušić M, Kuzmanović Elabjer B, Bosnar D, ur. Seminaria Ophthalmologica. 3. izd. Zagreb-Osijek: Cerovski d.o.o, 2014.

2. Ivanišević M i sur. Očne bolesti – udžbenik oftalmologije za medicinske
sestre. Split: Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2011.

Dopunska

1.Ivanišević M.: Crveno oko, dijagnoza i liječenje, Jedinica za znanstveni rad KB Split, Split 1998.
2.Ivanišević M.: Priručnik za vježbe iz oftalmologije, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split 2001.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave).

Način polaganja ispita

Vrednovanje studentskog rada kroz završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.3 0
Ukupno tijekom nastave 0.3 0
Završni ispit 0.7 100
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 1 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Oftalmološka propedeutika i dijagnostika
2. Farmakoterapija u oftalmologiji
3. Refrakcijske anomalije oka
4. Bolesti prednjega segmenta oka
5. Bolesti stražnjega segmenta oka
6. Glaukom
7. Neurooftalmologija
8. Dječja oftalmologija i strabologija
9. Ozljede oka
10. Hitna stanja u oftalmologiji
11.
12.
13.
14.
15.