Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Odgoj za medije
Kratica predmeta KOMP5-2 Šifra predmeta 172511
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Krunoslav Novak
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail krunoslav.novak@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 655
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Leali Osmančević
Akademski stupanj mag. comm. Zvanje Asistentica
Kontakt e-mail leali.osmancevic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 627
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Razumjeti i usvojiti pojmove odgoj, mediji, odgoj za medije, medijska kompetencija i medijska pismenost. Razumjeti promjene koje uzrokuju mediji na području odgoja i obrazovanja. Na temelju različitih zadaća s područja medijskog odgoja koji su se povijesno oblikovali upoznati temeljne dimenzije medijskog odgoja i medijske kompetencije

Sadržaj predmeta: Temeljni pojmovi: odgoj, mediji, odgoj za medije, medijska kompetencija, medijska pismenost. Utjecaj medija na odgojno-obrazovne procese. Različite zadaće medijskog odgoja koje su se oblikovale kroz povijest: naučiti razlikovati vrijedno od štetnog i bezvrijednog u medijskoj ponudi; razvijati estetski osjećaj i sposobnost prosudbe medijskih proizvoda; naučiti ophoditi se s medijima u svrhu obrazovanja, privrede, društvenog života i slobodnog vremena; propitivati društvenu uvjetovanost i ideološku pozadinu medija; učenje aktivne i odgovorne upotrebe medija kao oblika društvenog djelovanja i komunikacijske kompetencije. Djeca i mladi kao korisnici i sustvaratelji medija. Medijska kompetencija kao sposobnost pristupa medijima, razumijevanja, tumačenja i kritičkog vrednovanja medija te stvaranja medijskih sadržaja.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Definirati i opisati pojmove mediji, odgoj, odgoj za medije, medijska kompetencija, medijska pismenost.Objasniti, analizirati i vrednovati utjecaj medija na odgojno – obrazovne procese. Opisati, razlikovati i vrednovati zadaće medijskog odgoja koje su se oblikovale kroz povijest. Opisati i analizirati ulogu djece i mladih kao korisnika i sustvaratelja medija.
Literatura
Obvezna

Frau-Meigs, D., Velez, I. i Michel, J. F. (Eds.). (2017). Public Policies in Media and Information Literacy in Europe: Cross-Country Comparisons. Routledge. (odabrana poglavlja); Potter, William James (2014) Media Literacy (sedmo izdanje), SAGE Publications, Inc. (odabrana poglavlja); Borg, Joseph; Lauri, Mary Anne (2011) A comparative study of EU documents on media Literacy, Media Education Research Journal 2 (1): 30-42.; Car, V., Turčilo, L., Matović, M. (ur.) (2015) Medijska pismenost – preduvjet za odgovorne medije. Zbornik radova s 5. regionalne znanstvene konferencije Vjerodostojnost medija Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo. (odabrana poglavlja); 16. Livingstone, Sonia (2004) Media literacy and the challenge of new information and communication technologies, Communication Review, 1 (7): 3-14.; Reichmayr, Ingrid-Francisca (2011) U prilog medijskom obrazovanju; Media Online; Rivoltella, Pier Cesare (2002). Internet i odgoj. Analiza pedagoških modela i smjernice za razmišljanje; Kateheza, 24(2002)3, 265-280.

Dopunska

Car. V. i Osmančević, L. (2016). Televizijski narativi – pričam ti priču. Sarajevo Social Science Review/Sarajevski žurnal za društvena pitanja, 5(1-2), 7-27.; Croteau, D. i Hoynes, W. (2014). Media/society: Industries, images, and audiences, 5 edt. Sage Publications; Lemish, D. (2015). Children and media: a global perspective. John Wiley & Sons; Withey, S. B. i Abeles, R. P. (2013). Television and Social Behavior: Beyond Violence and Children/A Report of the Committee on Television and Social Behavior, Social Science Research Council, Routledge

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno i izloženo seminarsko izlaganje;
3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno na seminarskom izlaganju i na dva kolokvija.

Način polaganja ispita

1) Nastavne aktivnosti – seminarsko izlaganje; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni).
2) Završni ispit (usmeni).

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:
dovoljan (2) – 50-64,9 %
dobar (3) – 65-79,9 %
vrlo dobar (4) – 80-89,9 %
izvrstan (5) – 90 do 100 %

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene
   1) Seminarski rad – max. 20 %; 
   2) 1. kolokvij – max. 25 %;
   3) 2. kolokvij – max. 25 %;
b) Završni ispit 
   4)  Usmeni ispit – max. 30 % (za prolaz je nužno točno odgovoriti na 50 % postavljenih pitanja).

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Seminarski rad 0.76 20
Ukupno tijekom nastave 3.86 70
Završni ispit 1.14 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvod u odgoj za medije - terminologija
2. Povijesni okvir i razvoj odgoja za medije
3. Mediji i društvo - čitanje i razumijevanje medija
4. Ključni koncepti i modeli poučavanja odgoja za medije
5. Odgoj za medije u Hrvatskoj i svijetu
6. Odgoj za tradicionalne medije
7. Odgoj za nove medije
8. Kolokvij
9. Medijska konstrukcija stvarnosti - zbiljokazi i računalne igre
10. Medijska konstrukcija stvarnosti - oglašavanje i sportski prijenosi
11. Djeca i mediji I.
12. Djeca i mediji II.
13. Medijske publike
14. Primjeri dobre prakse
15. Kolokvij
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvod u odgoj za medije - podjela tema
2. Povijesni okvir i razvoj odgoja za medije
3. Mediji i društvo - čitanje i razumijevanje medija
4. Ključni koncepti i modeli poučavanja odgoja za medije
5. Odgoj za medije u Hrvatskoj i svijetu
6. Odgoj za tradicionalne medije
7. Odgoj za nove medije
8. Kolokvij
9. Medijska konstrukcija stvarnosti - zbiljokazi i računalne igre
10. Medijska konstrukcija stvarnosti - oglašavanje i sportski prijenosi
11. Djeca i mediji I.
12. Djeca i mediji II.
13. Medijske publike
14. Primjeri dobre prakse
15. Kolokvij