Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij povijesti Godina
studija
1.
Usmjerenje Stari vijek i srednji vijek

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Novovjekovni seminar
Kratica predmeta POVD247 Šifra predmeta 189384
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 2
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Seminari 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Valentina Janković
Akademski stupanj Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail valentina.jankovic@unicath.hr Telefon +385 (1) 370 66 76
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj je seminara upoznati polaznike s vrstama i raznolikošću ranonovovjekovnih povijesnih izvora, njihovom kritičkom analizom te s mogućnostima različitih pristupa njihovoj interpretaciji. Odabranu temu studenti će obrađivati temeljem arhivskoga gradiva, zbirki izvora te stručne literature kroz usmeno izlaganje, diskusiju i pisani rad te tako steći potrebne vještine i uzuse akademskoga izlaganja i pisanja. Cilj je seminara razvijanje analitičkog pristupa izvorima, kritičkog mišljenja, argumentiranog izlaganja, odabira relevantnih informacija i njihove interpretacije te usmene i pisane prezentacije. Pritom će se razvijati prihvaćanje konvencija znanstvenog istraživanja u historiografiji.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Definirati različite vrste ranonovovjekovnih povijesnih izvora te prepoznati i objasniti njihovu strukturu i važnost; 2. Argumentirano i temeljem relevantnih informacija usmeno i u pisanome obliku izložiti podatke iz izvora; 3. Kritički i analitički pristupiti tumačenjima i interpretaciji ranonovovjekovnih povijesnih izvora; 4. Ovladati vještinom istraživanja ranonovovjekovnih povijesnih izvora, njihovom kritičkom analizom i interpretacijom; 5. Stvarati vlastite stavove utemeljene na argumentaciji i interpretaciji izvora; 6. Proučavati s razumijevanjem stručnu literaturu; 7. Usvojenom terminologijom i konvencijama znanstvenoga istraživanja stečene vještine upotrijebiti za pisanje diplomskoga rada i kasnije stručno usavršavanje.
Literatura
Obvezna

Gradivo, zbirke izvora te osnovna literatura bit će dostavljene polaznicima na početku akademske godine ovisno o zadanoj temi seminara. 

Dopunska

Dopunska literatura sugerirat će se polaznicima seminara sukladno zadanoj temi.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave– prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Stjecanje minimalnog uspjeha od 50% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti– ostvareno kumulativno.
Način polaganja ispita

Nastavne aktivnosti – uredno odabrani i za diskusiju pripremljeni tekstovi te analizirani izvori, aktivnost na nastavi, esej.

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada je:
dovoljan (2) – 50-64,9%
dobar (3) – 65-79,9-%
vrlo dobar (4) – 80-89.9%
izvrstan (5) – 90-100%

Način stjecanja ocjene:

  • odabir i priprema izvora i tekstova – 30%
  • aktivnost na nastavi – 20%
  • esej – 50%
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Praktični rad 0.4 30
Aktivnost na nastavi 0.2 20
Esej 0.6 50
Ukupno bodova tijekom nastave 2 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodno izlaganje. Sadržaj i cilj seminara, odabir tema i podjela literature.
2. Analiza i diskusija.
3. Analiza i diskusija.
4. Analiza i diskusija.
5. Analiza i diskusija.
6. Analiza i diskusija.
7. Analiza i diskusija.
8. Analiza i diskusija.
9. Analiza i diskusija.
10. Analiza i diskusija.
11. Analiza i diskusija.
12. Analiza i diskusija.
13. Analiza i diskusija.
14. Analiza eseja.
15. Završni osvrt na obrađene seminarske teme.