Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij povijesti Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Novovjekovne civilizacije
Kratica predmeta POVP2-1 Šifra predmeta 97953
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Valentina Janković
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail valentina.jankovic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 676
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Sadržaj: Upoznavanje studenata s poviješću svijeta u novom vijeku kroz komparativnu analizu civilizacija Europe, Afrike, Indije, Kine, Japana i Amerike. Studenti će se kroz kolegij osposobiti za analizu važnih političkih, socioekonomskih i kulturnih procesa u velikim novovjekovnim civilizacijama. Komparativnom analizom razvitka različitih civilizacija studenti će steći uvid u probleme neravnomjernog razvitka svijeta te u međusobni utjecaj pojedinih društvenih grupa, država i civilizacija. Težište analize usmjerit će se na sljedeće povijesne procese: otkrivanje novih svjetova, uspostavu kolonijalne podjele i globalnog tržišta te posljedice tih promjena na kulturni, ekonomski i demografski razvoj pojedinih kontinenata i civilizacija.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Ovladati temeljnim historiografskim pojmovima europske i svjetske povijesti ranoga novog vijeka 2. Prepoznati temeljne političke, društvene i kulturne procese koji su obilježili europsku i svjetsku povijest ranoga novog vijeka 3. Prepoznati hijerarhiju povijesnih čimbenika i razložiti kauzalnost povijesnih procesa 4. Razlikovati posebnosti proizašle iz različitog razvitka te međusobnog utjecaja pojedinih država i civilizacija 5. Kritički analizirati i interpretirati izvore, znanstvenu i stručnu literaturu 6. Napisati jasan i strukturiran pismeni rad 7. Održati jasno i strukturirano usmeno izlaganje 8. Aktivno i argumentirano sudjelovati u raspravi 9. Pridržavati se etičkih načela u radu
Literatura
Obvezna

S. Bertoša, Svjetska povijest modernoga doba (XVI.–XIX. stoljeće) s posebnim osvrtom na Apeninski poluotok, Zagreb 2004. (odabrana poglavlja); J. M. Roberts, Povijest Europe, Zagreb 2002. (odabrana poglavlja); The Times history of the World: Povijest svijeta, novo izdanje (uredio Geoffrey Barraclough), Zagreb 2002. (odabrana poglavlja); Povijest svijeta: od početka do danas, 2. izdanje (prev. Alka Škiljan … et. al.), Zagreb 1990. (odabrana poglavlja).

Dopunska

F. Braudel, Materijalna civilizacija, ekonomija i kapitalizam od XV. do XVIII. stoljeća. Strukture svakidašnjice, Zagreb 1992.; Povijest, sv. 8 -12 (gl. ur. E. Cravetto, gl. ur. hrvatskog izdanja I. Goldstein), Zagreb 2008.; Early modern Europe: an Oxford history (ed. Euan K. Cameron), Oxford 2004. 

Popis dopunske literature proširit će se novim naslovima u dogovoru s polaznicima predmeta, sukladno odabranim seminarskim temama.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno izlaganje te predana i prihvaćena pismena verzija seminarskog rada;
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35 % tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.

 

Način polaganja ispita
  1. Nastavne aktivnosti – seminarske obveze; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni);
  2. Završni ispit (usmeni).
Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene

  • seminarske obveze – 20%
  • kolokvij – 25%
  • kolokvij – 25%

b) Završni ispit – 30% ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

  • usmeni ispit – 30%
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Seminarski rad 0.6 20
Ukupno tijekom nastave 3.2 70
Završni ispit 0.8 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 7. i 13. nastavni termin
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvod u predmet. Periodizacija, ključni pojmovi i teme te ciljevi predmeta, literatura i pojašnjenje studentskih obveza
2. Velika geografska otkrića. Civilizacije pretkolumbovskih Amerika
3. Europa u vrijeme Karla V. Sukobi u Italiji, humanizam i renesansa; Sveto Rimsko Carstvo, reformacija i njezino širenje
4. Engleska, Francuska i Španjolska u 16. stoljeću: sukobi i protureformacija Filipa II.
5. Tridesetogodišnji rat i novi odnosi snaga ranonovovjekovnih država
6. Europska kraljevstva 17. stoljeća. Doba apsolutizma i kolonijalne ekspanzije. Vladari, staleška predstavnička tijela, plemstvo i građanstvo
7. Kolokvij
8. Prva kolonijalna carstva. Društveni i politički ustroj, nastanak globalnoga tržišta, utjecaj na socioekonomske strukture ranonovovjekovne Europe
9. Sjeverna i istočna Europa u 17. i 18. stoljeću - poprište novih nadmetanja: Švedska, Poljska, Prusija i Rusko Carstvo
10. Sukobi i međunarodni odnosi 18. stoljeća
11. Doba prosvjetiteljstva. Ideje prosvjetiteljstva u ustroju i upravljanju ranonovovjekovnim monarhijama: reforme, društveni odnosi, ekonomske politike
12. Europa, Indija, azijske zemlje, Australija: društveno-politički odnosi i ekonomski utjecaji. Industrijalizacija ranonovovjekovne Europe
13. Kolokvij
14. Kraj "staroga režima". Američki rat za nezavisnost i revolucionarna gibanja u Francuskoj
15. Zaključno predavanje
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvod u seminar. Upute o načinu rada i predstavljanje seminarskih tema
2. Drugačije viđenje svijeta i otkrivanje pomorskih putova prema Indiji
3. Mletačka Republika u ranom novom vijeku
4. Protureformacija i katolička obnova - baština Tridentskog koncila, djelovanje Družbe Isusove, duhovni iskazi protureformacije u umjetnosti i kulturi
5. Tridesetogodišnji rat i hrvatske zemlje
6. Živjeti u Londonu 17. stoljeća - dnevnički zapisi Samuela Pepysa
7. Kolokvij
8. Novi Svijet - njegovi osvajači i istraživači
9. Plemstvo ranonovovjekovne Europe
10. Habsburzi u vanjskoj politici ranonovovjekovne Europe
11. Društvenost, javni prostori, korespondencija i komunikacija
12. Gradovi ranonovovjekovne Europe: manufakture, obrti, trgovina, javni prostori, društvo
13. Kolokvij
14. Društvo i gospodarstvo britanskih američkih kolonija
15. Zaključni seminar