Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Neurologija
Kratica predmeta SES3-2 I Šifra predmeta 171660
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 1
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 12
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Marija Žagar
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail mzagar2000@gmail.com Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Sanja Tomasović
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail sanja.tomasovic@zg.t-com.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj predmeta je studentima predočiti prirodu nastanka, prepoznavanje, dijagnostiku, liječenje te moguće posljedice neuroloških bolesti i stanja.  Spoznaja vodeće neurološke problematike hrvatske populacije (prema epidemiološkim podacima), mogućnost uspješne prevencije te zbrinjavanje hitnih stanja gdje bi odlaganje pružanja zdravstvene zaštite ugrozilo život, kvalitetu života ili posljedično invalidnost bolesnika. U spoznaji neurološke razine poremećaja dati važnost organizaciji i funkciji centralnoga i perifernoga živčanog sustava. Istaknuti mjesto, ulogu i značaj više medicinske sestre i tehničara u podizanju efikasnosti i kvalitete uspješnosti liječenja.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
- primijeniti spoznaje modernog menadžmenta u uspješnom sprječavanju i liječenju neuroloških bolesti, stanja i njihovih posljedica; - prepoznati vodeće neurološke poremećaje i njihove posljedice; - prepoznati kako uspješno prevenirati takve bolest; - u slučaju hitnih stanja uspješno zbrinuti bolesnika.
Literatura
Obvezna
  1. Bučuk, M., Tuškan-Mohar, L.: Neurologija; za stručne studije, Medicinski fakultet, Rijeka 2012.
  2. Demarin V., Trkanjec Z.: Neurologija, Medicinska naklada, Zagreb 2008.
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave)
  2. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika.
Način polaganja ispita

Vrednovanje studentskog rada kroz završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.3 0
Samostalni rad 0.1 0
Ukupno tijekom nastave 0.4 0
Završni ispit 0.6 100
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 1 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uzroci neuroloških bolesti
2. Dijagnostika neuroloških bolesti
3. Dijagnostičke aparature i tehnike
4. Neurološke bolesti kao jedan od vodećih uzroka smrti u Hrvatskoj i Europi
5. Hitna stanja u neurologiji
6. Ostale neurološke bolesti
7. Metode liječenja i primjena lijekova u neurologiji
8. Neurologija i granična područja
9. Udio nesreća na poslu i profesionalnih bolesti u neurološkim poremećajima
10.
11.
12.
13.
14.
15.