Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij psihologije Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta MJERENJE U PSIHOLOGIJI
Kratica predmeta PSIP6-6 Šifra predmeta 97941
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Vježbe 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Krunoslav Matešić
Akademski stupanj Docent Zvanje Docent
Kontakt e-mail krunoslav.matesic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 636
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Stjecanje znanja o metodama mjerenja u psihologiji i uvid u koncepcije i pristupe mjerenju psihičkih osobina.

Sadržaj predmeta: Psihologijsko mjerenje i njegova upotreba. Povijest psihologijskog testiranja. Etika u psihologijskom testiranju i procjeni. Psihologijski test i zadatci u testu. Uvod u metrijske karakteristike mjernih instrumenata. Mjerenje inteligencije. Mjerenje postignuća. Mjerenje ličnosti. Mjerenje interesa i vrijednosti. Kompjuterizirano testiranje.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Opisati povijesni razvoj psihologijskog testiranja; Vrednovati društvene, pravne i etičke implikacije psihologijskog testiranja; Analizirati mogućnosti i ograničenja primjene psihologijskih testova; Objasniti i analizirati metrijske karakteristike mjernih instrumenata; Analizirati prednosti i nedostatke individualnog i grupnog testiranja; Analizirati prednosti i nedostatke projektivnih tehnika; Nabrojati i vrednovati mjere ličnosti, sposobnosti i interesa
Literatura
Obvezna
 • Anastasi, A. i Urbina. S.(1997). Psychological testing. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

 • Furr, R. M., Bacharach, V. R. (2013). Psychometrics: An Introduction. Los Angeles: Sage Publications, Inc. 

 • Jackson, C. (2003). Psihologijsko testiranje. Jastrebarsko: Naklada Slap.

 • Urbina, S. (2014). Essentials of Psychological Testing. Hoboken: Wiley.

 

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 • Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
 • Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave (kolokvij, seminarski rad)
Način polaganja ispita
 • Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti
 • Završni pismeni ispit (minimum za prolaz na pismenom ispitu je 50% točne riješenosti)
Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

1. Nastavne aktivnosti – 70%:

 • 1. kolokvij – 30%
 • 2. kolokvij – 30%
 • vježbe – 10%

2. Završni pismeni ispit – 30%

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

 • izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
 • vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
 • dobar (3) – 65 do 79,9% bodova
 • dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova
 • nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.5 0
Kolokvij-međuispit 1.05 30
Kolokvij-međuispit 1.05 30
Domaća zadaća 0.35 10
Ukupno tijekom nastave 3.95 70
Završni ispit 1.05 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 8. i 14. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Psihologijsko testiranje i procjena
3. Povijesni, kulutralni i etički aspekti mjerenja u psihologiji
4. Psihologijski test i zadatci u testu
5. Pouzdanost, osjetljivost i objektivnost mjernih instrumenata
6. Valjanost i baždarenost mjernih instrumenata
7. Norme i značenje testovnih rezultata
8. Kolokvij 1
9. Individualno i grupno testiranje
10. Mjerenje sposobnosti i postignuća
11. Procjenjivanje i mjerenje znanja
12. Mjerenje ličnosti i interesa
13. Klinička i savjetodavna procjena
14. Kolokvij 2
15. Završno predavanje
Vježbe
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Vježbe na temu predavanja
3. Vježbe na temu predavanja
4. Vježbe na temu predavanja
5. Vježbe na temu predavanja
6. Vježbe na temu predavanja
7. Vježbe na temu predavanja
8. Kolokvij 1
9. Vježbe na temu predavanja
10. Vježbe na temu predavanja
11. Vježbe na temu predavanja
12. Vježbe na temu predavanja
13. Vježbe na temu predavanja
14. Kolokvij 2
15. Završno predavanje