Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Mikrobiologija s parasitologijom
Kratica predmeta SP1-6 I Šifra predmeta 171659
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 24
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Suzana Bukovski
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail sbukovski@bfm.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Roberto Antolović
Akademski stupanj doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor u trajnom zvanju
Kontakt e-mail roberto.antolovic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 608
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj predmeta je studentima prenijeti znanje o osnovama mikrobiologije i parazitologije. Prikazati studentima biološke osobine mikroorganizama koji uzrokuju infekcije. Prenijeti studentima načine prenošenja infekcija izazvanih mikroorganizmima. Prikazati studentima načine obrane od infekcija. Prikazati studentima načine liječenja infektivnih bolesti. Studentima prenijeti principe pravilnoga i sigurnoga laboratorijskog rada. Studentima prenijeti načine prevencije bolničkih infekcija.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Nakon odslušanih predavanja, odrađenih vježbi, samostalnog učenja i položenog ispita studenti će: - prepoznati i objasniti biološke osobine mikroorganizama koji uzrokuju infektivne bolesti u čovjeka, njihove čimbenike patogenosti te načine prenošenja; - koristiti stečeno znanje o osnovama obrane čovjeka od infekcije; - prepoznati način djelovanja antimikrobnih sredstava te mehanizme otpornosti mikroorganizama na ta sredstva; - prepoznati i primijeniti temeljne principe pravilnoga i sigurnoga laboratorijskog rada; - primijeniti metode dezinfekcije i sterilizacije; - objasniti i primijeniti metode prevencije bolničkih infekcija; - objasniti osnove laboratorijske dijagnostike patogenih mikroorganizama i parazita; - prepoznati vrste uzoraka za mikrobiološku obradu te na pravilan način baratati pojedinim vrstama tih uzoraka iz raznih organskih sustava; - primijeniti stečeno znanje pri pravilnom transportu uzorka do mikrobiološkog laboratorija.
Literatura
Obvezna

1. Kalenić S., Missoni E. i sur.: Medicinska mikrobiologija i mikologija (odabrana poglavlja), 2. izd., Merkur A. B. D., Zagreb 2001.
2. Richter B.: Medicinska parasitologija, 6. izd., Merkur A. B. D., Zagreb 2002.
3. Presečki V. i sur.: Virologija, Medicinska naklada, Zagreb 2002.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave)
2. Uredno izvršene vježbe
3. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika.

Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:
1. Aktivnost na nastavi
2. Završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do
ukupne ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.1 0
Samostalni rad 0.2 0
Aktivnost na nastavi 0.5 30
Ukupno tijekom nastave 1.8 30
Završni ispit 1.2 70
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Osnovne biološke značajke najvažnijih mikroorganizama i parazita
2. Načini prenošenja infekcija uzrokovanim mikroorganizmima
3. Mogućnosti primjene antimikrobnih lijekova u liječenju određenih infekcija
4. Osnove mikrobiološke dijagnostike infekcija
5. Pravilan način uzimanja materijala za mikrobiološku obradu
6. Načini sprječavanja i zaštite od bolničkih infekcija
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.