Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
1.
Usmjerenje Interkulturalna komunikacija i novinarstvo

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Međunarodna komunikacija
Kratica predmeta KD2 2-2 Šifra predmeta 186797
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Irena Sever Globan
Akademski stupanj Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail irena.sever@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 683
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Jakov Žižić
Akademski stupanj Magistar politologije Zvanje Asistent
Kontakt e-mail jakov.zizic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 625
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj je predmeta predstaviti osnovne koncepte i razvojne stadije međunarodne komunikacije, pod kojom se podrazumijeva onaj oblik komunikacije koji prelazi granice države-nacije i to polazeći od prvih tehnoloških otkrića (telegraf, telefon, radio) koje su obilježile preokret u međunarodnim komunikacijama, preko promidžbe i društvene kontrole tiska, spora između političkih koncepata koji se temelje na slobodnom protoku informacija i slobodnom uravnoteženom strujanju, pa do interkulturalne komunikacije, komunikacije migranata, globalizacije i glokalizacije. U sklopu ovog predmeta studenti će biti izvedeni i na terensku nastavu gdje će imati prilike vidjeti kako se u sklopu određenih neprofitnih organizacija provodi medijacija kulture i komunikacija s migrantima.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Definirati osnovne pojmove iz područja međunarodne komunikacije. Prepoznati ulogu i značaj međunarodne komunikacije u razvoju novog svjetskog poretka informacije i komunikacije. Opisati tijek razvoja međunarodne komunikacije kroz povijest. Objasniti ulogu međunarodne komunikacije u posredovanju kultura i interkulturalnim odnosima. Uzevši u obzir dosadašnji razvoj međunarodne komunikacije, osmisliti modele koji će pospješiti komunikaciju u multikulturalnim društvima.
Literatura
Obvezna

Gudykunst, W. B., Mody, B. (ur.) (2002.) Handbook of International and Intercultural Communication, London: Sage, 291. – 553.

Hanson, E. C. (2010.) A History of International Communication Studies, u: Denemark, R. (ur.) The International Studies Encyclopedia, Oxford: Wiley-Blackwell, vol. 6, 3396. – 3417.

Kunczik, M., Zipfel, A. (2006.) Uvod u znanost o medijima i komunikologiju, Zagreb: Zaklada Friedrich Ebert, 240. – 257.

Dopunska

Thussu, K. D. (2010.) International Communication. A Reader, Oxon: Routledge; Thussu, K. D. (2006.) International Communication. Continuity and Change, Bloomsbury Academic; Gagliardi, C. (2004.) Comunicazione internazionale, Roma: LAS; Mohammadi, A. (ed.) (1997.) International Communication and Globalization. A critical Introduction, London: Sage; Stevenson, R. L. (1994.) Global Communication in the twenty-first Century, New York, London: Longman; Meyers, R. (1993.) Grundbegriffe, Strukturen und theoretische Perspektiven der internationalen Beziehungen, u: Grundwissen Politik, Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 229. – 334.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;

2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno i izloženo seminarsko izlaganje;

3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno na seminarskom izlaganju i na dva kolokvija.

Način polaganja ispita

1) Nastavne aktivnosti – seminarsko izlaganje; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni).

2) Završni ispit (usmeni).

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50-64,9 %

dobar (3) – 65-79,9 %

vrlo dobar (4) – 80-89,9 %

izvrstan (5) – 90 do 100 %

 

Način stjecanja ocjene:

 

  1. a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene

   1) Seminarski rad – max. 15 %;

   2) 1. kolokvij – max. 30 %;

   3) 2. kolokvij – max. 25 %;

  1. b) Završni ispit

   4)  Usmeni ispit – max. 30 % (za prolaz je nužno točno odgovoriti na 50 % postavljenih pitanja).

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Seminarsko izlaganje 0.5 15
Kolokvij-međuispit 0.8 30
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Ukupno tijekom nastave 3.2 70
Završni ispit 0.8 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 8. i 15. tjedan
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvod u studij međunarodne komunikacije
2. Temeljni koncepti i definicija međunarodne komunikacije
3. Kratka povijest međunarodne komunikacije
4. Novi svjetski informacijski poredak. Izvješće McBride
5. Međunarodni sustav informiranja: velike medijske agencije i međunarodni medijski koncerni
6. Komunikacija u službi razvoja
7. Medijski događaji
8. Kolokvij
9. Međunarodna komunikacija, globalizacija i glokalizacija
10. Multikulturalnost i komunikacija
11. Imigracija, interkulturalni odnosi i suživot. Komunikacija migranata
12. Medijacija kulture i kroskulturalna komunikacija
13. Uloga umjetnosti u međunarodnoj komunikaciji
14. Budućnost teorije i istraživanja u međunarodnoj komunikaciji
15. Kolokvij
Seminari
Tjedan Tema
1. Podjela seminarskih tema
2. Kapitalna istraživanja iz područja međunarodne komunikacije
3. Novi svjetski informacijski poredak: prednosti i nedostaci
4. Velike medijske korporacije u eri globalizacije
5. Kampanje razvojne komunikacije
6. Društvene mreže i međunarodna komunikacija
7. Primjeri najznačajnijih medijskih događaja: od sporta do sprovoda
8. Kolokvij
9. „Misli globalno, djeluj lokalno“
10. Pitanje identiteta u multikulturalnim društvima
11. Komunikacija s migrantima u kontekstu hrvatskog društva
12. Utjecaj kultura na specifičnost komunikacije
13. Vizualne umjetnosti kao sredstvo međunarodnog i interkulturalnog zbližavanja?
14. Važnost i uloga promidžbenih poruka u međunarodnoj komunikaciji
15. Kolokvij