Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
1.
Usmjerenje Interkulturalna komunikacija i novinarstvo

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Međukulturalna psihologija
Kratica predmeta KD2 2-1 Šifra predmeta 186796
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Josip Obradović
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor u trajnom zvanju
Kontakt e-mail josip.obradovic@gmail.com Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Katarina Perić
Akademski stupanj Magistra psihologije Zvanje
Kontakt e-mail kperic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta:

Upoznati studente s psihološkim procesima i ponašanjem u različitim kulturama, kao i sličnostima i razlikama u ponašanju, te utvrđivanjem univerzalnih i specifičnih sastavnica u ponašanju pojedinaca koji su pripadnici različitih kultura.

Sadržaj predmeta:

Povijesni aspekti međukulturalne psihologije. Socijalizacija i identitet, Spol rod i kultura,. Kultura i ličnost, Kultura i organizacijsko ponašanje. Kultura i komunikacija. Kultura i masovni mediji, Kultura i vodstvo (liderstvo), Sustavi vrijednosti u različitim kulturama. Kultura i psihopatologija, Akulturacija i prilagodba, Kultura i opća dobrobit.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Primijeniti znanje o kulturnim razlikama u interpretaciji rezultata istraživanja. Objasniti različite psihološke procese koji utječu na komunikacijske vještine u različitim kulturama. Razumjeti utjecaj kulture na oblikovanje osobnog i društvenog identiteta. Efikasnije komunicirati i surađivati s komunikatorima predstavnicima različitih kultura. Vrednovati i usporediti psihološke i komunikacijske teorije kreirane u različitim kulturama.
Literatura
Obvezna

Goldstein, D.(2007). Cross-Cultural Explorations: Activities in Culture and Psychology. Boston, Allyn & Bacon

Marušić, I. (2002). Suvremeni pristupi međukulturalnim istraživanjima ličnosti, u: Društvena istraživanja, 11 (2002) 4-5, 533 – 551.; Mlačić, B., Globalno usporediva i kulturalno specifična istraživanja u psihologiji ličnosti.

Bijela knjiga o međukulturnom dijalogu. „Živimo zajedno jednaki u dostojanstvu“ (2011), Zagreb, Agencija za odgoj i obrazovanje

Dopunska

Pittu, D. L.(2007). Understanding Cross-Cultural Psychology: Eastern and Western Perspecives, Thousand Oaks, Sage,

Shiarev, E.(2006). Cross-Cultural Psychology: Critical Thinking and Contemporary Applications, Boston, Allyn & Bacon.

Adlermn J. Gundersen, A. (2007). International Dimension of Organisational Behavior Thomson South -Western

Campbell, R., Martin,C. R.  & Fabos, B. )2017). Media & Culture: Mass Communication in Digital Age. Tenth Edition. Mac Millan, Boston.

McManus, R.M. & Perruci, G. (2015). Understanding Leadirship: An Arts and Humanities perspective 1st Edition. New York: Routledge

G. Samovar,A.,Porter,R.E., Mc Daniel, Sexton Roy, C. (2015), Communication Between Cultures 9th Edition.Cengage Learning New York.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 • Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti (dva kolokvija i seminarsko izlaganje)
 • Završni pismeni ispit (minimum za prolaz na pismenom ispitu je 50% točne riješenosti)
Način polaganja ispita

Nastavne aktivnosti – izrada i izlaganje seminarskoga rada,
Polaganje kolokvija
Polaganje pismenog završnog ispita.

Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

 1. Nastavne aktivnosti – max. 70 bodova:
 • kolokvij – max. 30 bodova
 • kolokvij – max. 30 bodova
 • seminarski rad – max. 10 bodova
 1. Završni ispit – max. 30 bodova (minimum za prolaz je 50% točne riješenosti)

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

 • izvrstan (5) – 90 do 100 bodova
 • vrlo dobar (4) – 80  89,9 bodova
 • dobar (3) – 65 do 79,9 bodova
 • dovoljan (2) – 50 do 64,9 bodova
 • nedovoljan (1) – 0 do 49,9 bodova
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.5 0
Seminarsko izlaganje 1.05 10
Kolokvij-međuispit 1.05 30
Kolokvij-međuispit 0.35 30
Ukupno tijekom nastave 3.95 70
Završni ispit 1.05 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 9. i 15. tjedan nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Povijesni aspekti
3. Socijalizacija i identitet
4. Spol, rod i kultura
5. Kultura i ličnost
6. Kultura i organizacijsko ponašanje
7. Kultura i komunikacija
8. Kultura i masovni mediji
9. 1. kolokvij
10. Kultura i vodstvo (liderstvo)
11. Sustavi vrijednosti u različitim kulturama
12. Kultura i psihopatologija
13. Akulturacija i prilagodba drugim kulturama
14. Kultura i opća dobrobit
15. 2. kolokvij
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Seminari vezani uz temu predavanja
3. Seminari vezani uz temu predavanja
4. Seminari vezani uz temu predavanja
5. Seminari vezani uz temu predavanja
6. Seminari vezani uz temu predavanja
7. Seminari vezani uz temu predavanja
8. Seminari vezani uz temu predavanja
9. Seminari vezani uz temu predavanja
10. Seminari vezani uz temu predavanja
11. Seminari vezani uz temu predavanja
12. Seminari vezani uz temu predavanja
13. Seminari vezani uz temu predavanja
14. Seminari vezani uz temu predavanja
15. Seminari vezani uz temu predavanja