Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
1.
Usmjerenje Znanstveno istraživanje medija i odnosi s javnošću

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Medijski menadžment
Kratica predmeta KD1 1-5 Šifra predmeta 186870
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Roman Šubić
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail roman.subic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 656
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Josip Poljak
Akademski stupanj Diplomirani novinar i diplomirani ekonomist Zvanje
Kontakt e-mail jpoljak@posta.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

U skladu s trendom ulaganja u razvoj kreativnih industrija i digitalizacije te konvergencijom i transformacijom medijskog tržišta, a radi neophodno potrebnog praćenja ekonomskog razvoja i usmjeravanja mladih generacija koje odrastaju na novim tehnologijama i trendovima potrebno je da studenti steknu menadžerska znanja i vještine za upravljanje medijima.  

Izuzev stjecanja osnovnog znanja o menadžmentu, interdisciplinarnost predmeta Medijski menadžment studentima će omogućiti i kreativan spoj menadžerskog upravljanja,  poslovnog komuniciranja te organizacije medija kao preduvjeta za uključivanje u suvremene ekonomske tokove. Ukupan financijski rezultat medijske organizacije ovisi o rezultatima prodaje, a uspješna prodaja ovisi o adekvatnoj marketinškoj strategiji te će se studente upoznati s prodajnim i marketinškim strategijama i procesima. Kako bi ostvarili zadane rezultate poslovanja medijskih organizacija studenti će naučiti izraditi plan poslovanja kao i načine praćenja realizacije plana. Namjera je kod studenata razviti  razumijevanje menadžerskih funkcija, vještina i kvalifikacija te kroz praktične primjere studente uvesti u svijet menadžmenta medija kako bi bolje mogli razumjeti proces stvaranja i komercijalizacije medijskog proizvoda u eri globalizacije.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Razumjeti koje kvalifikacije i vještine menadžer mora posjedovati za uspješno vođenje medijske organizacije 2. Primijeniti metode, tehnike, strategije menadžerskog odlučivanja u medijima (tehnike rješavanja problema i donošenja odluka) 3. Definirati strukturu, upravljanje i procese koji okružuju medijsku industriju 4. Analizirati prodajne i marketinške strategije i procese 5. Izraditi plan poslovanja i pratiti realizaciju 6. Primijeniti osnovne tehnike i alate za efikasno upravljanje ljudskim resursima u medijima 7.Ovladati komunikacijskim vještinama potrebnim za funkcioniranje u poslovnom okruženju u medijskoj industriji
Literatura
Obvezna

Buble, M. (2006). Osnove menadžmenta. Zagreb: Sinergija nakladništvo.

(odabrana poglavlja)

Rouse M.J., Rouse S. (2005). Poslovne komunikacije. Zagreb: Masmedia.

(odabrana poglavlja)

Dessler, G. (2015). Upravljanje ljudskim potencijalima. Zagreb: Mate.

(odabrana poglavlja)

Renko,  N.  (2009)  Strategije marketinga.   Zagreb:   Naklada  Ljevak.

(odabrana  poglavlja).

Dopunska

Sikavica, P.,  Bahtijarević Šiber, F.  i  Pološki Vokić, N. (2008). Temelji  menadžmenta Zagreb: Školska knjiga (odabrana poglavlja)

Picard, R.G.  (2011).  Economics and Financing of Media Companies, 2nd ed. New York: Fordham University Press.

Lawson-Borders,  G.  (2003)  ‘Integrating  New  Media  and  Old  Media’,  The International Journal on Media Management 5(2): 91–9.

Vukanovic,  Z.  (2009)  ‘Global  Paradigm  Shift:  Strategic  Management  of  New and Digital Media in New and Digital Economics’, The International Journal on Media Management 11(2): 81–90.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Seminarsko izlaganje
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno na nastavi i na dva kolokvija
Način polaganja ispita
  1. Nastavne aktivnosti – seminarsko izlaganje; 1.kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni);
  2. Završni ispit (usmeni).
Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50-64 bodova

dobar (3) – 65-79 bodova

vrlo dobar (4) – 80-89 bodova

izvrstan (5) – 90 i više bodova

Način stjecanja ocjene:

  1. a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene

     1) seminarsko izlaganje – max. 10 bodova;

     2) 1. kolokvijmax. 30 bodova;

     3) 2. kolokvijmax. 30 bodova;

  1. b) Završni ispit – 30% ocjene

     4) završni ispitmax. 30 bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.5 0
Seminarsko izlaganje 0.25 10
Kolokvij-međuispit 0.75 30
Kolokvij-međuispit 0.75 30
Ukupno tijekom nastave 3.25 70
Završni ispit 0.75 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 1. kolokvij: 7. tjedan nastave; 2. kolokvij: 14. tjedan nastave.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvod u menadžment
2. Menadžeri i menadžment u medijima
3. Upravljanje medijima
4. Ekonomija poslovanja medija
5. Prodaja i marketing medija
6. Regulacije u medijima
7. Kolokvij
8. Menadžment medija ovisno o vlasništvu
9. Menadžment u tiskanim i elektroničkim medijima
10. Menadžment medija i globalizacija
11. Upravljanje ljudskim resursima
12. Organizacijsko ponašanje
13. Poslovno komuniciranje
14. Kolokvij
15. Zaključna razmatranja
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvod u seminarsku nastavu
2. Odabir seminarskih tema
3. Prezentacija seminarske teme
4. Prezentacija seminarske teme
5. Prezentacija seminarske teme
6. Prezentacija seminarske teme
7. Prezentacija seminarske teme
8. Prezentacija seminarske teme
9. Prezentacija seminarske teme
10. Prezentacija seminarske teme
11. Prezentacija seminarske teme
12. Prezentacija seminarske teme
13. Prezentacija seminarske teme
14. Praktični grupni rad
15. Zaključna razmatranja