Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
1.
Usmjerenje Interkulturalna komunikacija i novinarstvo

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Medijski jezik i stil
Kratica predmeta KD2 1-5 Šifra predmeta 186795
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Marijana Togonal
Akademski stupanj Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail marijana.togonal@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 627
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Suzana Peran
Akademski stupanj Doktorica znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail suzana.peran@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Na predmetu Medijski jezik i stil studente će se upoznati sa specifičnim jezično-stilskim obilježjima pojedinih medijskih oblika i novinskih vrsta. Na nastavi će se proučavati jezične i stilske posebnosti novinarsko-publicističkih žanrova. Lingvostilističkom analizom konkretnih primjera iz aktualne medijske prakse studente se treba osposobiti za pravilno služenje jezikom u  jeziku javne, medijske komunikacije. Stečena znanja omogućit će studentima da se lakše i učinkovitije uključe u javno-komunikacijski, medijski proces.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Prepoznati ulogu i značenje specifičnih jezično-stilskih obilježja pojedinih medijskih oblika. Izdvojiti glavne značajke i posebnosti novinarsko-publicističkoga stila u odnosu na druge stilove hrvatskoga standardnog jezika. Definirati osnovne pojmove iz medijskoga diskursa. Objasniti ulogu stilskih sredstava u publicističko-novinarskom funkcionalnom stilu. Diskutirati o društvenim procesima globalizacije i utjecaju na jezično-stilsko oblikovanje novinskih tekstova. Objasnit ulogu i utjecaj medija na standardni i razgovorni idiom hrvatskoga jezika.
Literatura
Obvezna

Hudeček, L., Mihaljević, M. Jezik medija. Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2009.; Pranjković, I., „Temeljna načela jezične pravilnosti“, Kolo, 4 (1996), str. 5-12.; Samardžija, M., „Hrvatski jezik u vrijeme globalizacije“, Riječki filološki dani, knj. IV, Rijeka, 2002., str. 435-438.; Silić, J., Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika, Disput, Zagreb, 2006.; (odabrana poglavlja); Škarić, I. Temeljci suvremenoga govorništva. Školska knjiga. Zagreb. 2000. (odabrana poglavlja).

Dopunska

Badurina, L., „Hrvatski jezik kao jezik javne komunikacije“, Dometi, 11 (2001) 1-4, str. 57-62.; Crystal, D., Language and the Internet, Cambridge University Press, Cambridge, 2001.; Horvat, M., Štebih-Golub, B., „Posljedice internacionalizacije u hrvatskome jeziku“, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. 2010.; Hudeček, L. „Jezične značajke novinskih naslova“, u: Jagoda Granić (ur.), „Jezik i mediji – jedan jezik više svjetova“, HDPL, Zagreb – Split, 2006. str. 297-303.; Hudeček, L., Mihaljević, M., „Utjecaj publicističkoga funkcionalnog stila na standardni jezik“, u: Labaš, D. (ur.), „Novi mediji – nove tehnologije – novi moral“, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb. 2009. str. 121-135.; Kalogjera, D., „Jezične igre u novinskim naslovima“, u: Granić, J. (ur.), „Jezik i mediji – jedan jezik više svjetova“, HDPL, Zagreb-Split, 2006., str. 357-364.; Kuna, B., „Nove pojave u jeziku javne komunikacije“, Godišnjak Matice hrvatske Vinkovci, god. 20., str. 33-45.; Mihaljević, M., „Kako se na hrvatskome kaže WWW?“, Hrvatska sveučilišna naklada. Zagreb. 2003.; Pranjković, I., „Funkcionalni stilovi i sintaksa“, Suvremena lingvistika, str. 519-527.; Sapunar Knežević, A., Togonal, M., „Hrvatski jezični standard u jeziku javne komunikacije. Uloga medija u oblikovanju hrvatske jezične svijesti i kulture“, Medinali, Dubrovnik, 2012.;  Sapunar Knežević, A., Togonal, M., „Jezik i mediji. Trebaju li mediji biti čuvari hrvatskoga standardnog jezika?“, Peti hrvatski slavistički kongres, Zbornik radova s Petog hrvatskog slavističkog kongresa održanog u Rijeci od 7. do 10. rujna 2010.), Rijeka, 2012.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  • redovno pohađanje nastave
  • seminarsko izlaganje
  • stjecanje minimalnog uspjeha od 35 % tijekom nastave unutar zadanih aktivnosti
Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskoga rada u obliku:

  • nastavnih aktivnosti (kolokviji + seminarsko izlaganje)
  • završni pisani ispit
Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:
dovoljan (2) – 50-64,9 %
dobar (3) – 65-79,9 %
vrlo dobar (4) – 80-89,9 %
izvrstan (5) – 90-100 %

Način stjecanja ocjene:
a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene
Seminarsko izlaganje – max. 20 %;
kolokvij – max. 25 %; kolokvij – max. 25%
b) Završni ispit
pisani ispit – max. 30 %

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Seminarsko izlaganje 0.6 20
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Ukupno tijekom nastave 3.2 70
Završni ispit 0.8 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 8. i 15. tjedan nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Obilježja hrvatskoga standardnog jezika (HSJ)
2. Funkcionalni stilovi HSJ-a
3. Posebnosti novinarsko-publicističkoga stila u odnosu na druge stilove HSJ-a
4. Novinarsko-publicistički žanrovi i njihova jezično-stilska obilježja
5. Novinarsko-publicistički žanrovi i njihova jezično-stilska obilježja
6. Jezično-stilske značajke novinskih naslova
7. Stilska sredstva u novinarsko-publicističkom funkcionalnom stilu
8. Kolokvij
9. Frazemi u medijskome diskursu
10. Posuđenice i strane riječi u medijima
11. Globalizacija i jezik medija
12. Hibridizacija jezika u medijskome diskursu
13. Hrvatski jezik na portalima
14. Verbalni medijski oblici: osnovna pravila dobra govora na radiju i televiziji
15. Kolokvij
Seminari
Tjedan Tema
1. Obilježja hrvatskoga standardnog jezika (HSJ)
2. Funkcionalni stilovi HSJ-a
3. Posebnosti novinarsko-publicističkoga stila u odnosu na druge stilove HSJ-a
4. Novinarsko-publicistički žanrovi i njihova jezično-stilska obilježja
5. Novinarsko-publicistički žanrovi i njihova jezično-stilska obilježja
6. Jezično-stilske značajke novinskih naslova
7. Stilska sredstva u novinarsko-publicističkom funkcionalnom stilu
8. Kolokvij
9. Frazemi u medijskome diskursu
10. Posuđenice i strane riječi u medijima
11. Globalizacija i jezik medija
12. Hibridizacija jezika u medijskome diskursu
13. Hrvatski jezik na portalima
14. Verbalni medijski oblici: osnovna pravila dobra govora na radiju i televiziji
15. Kolokvij