Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
1.
Usmjerenje Interkulturalna komunikacija i novinarstvo

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Mediji i politika
Kratica predmeta KD2 2-4 Šifra predmeta 186799
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Stephen Nikola Bartulica
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail stjepo.bartulica@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 302
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Davor Ivo Stier
Akademski stupanj Diplomirani politolog Zvanje
Kontakt e-mail davorivostier@icloud.com Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj predmeta je osposobiti  studente da kritički razumiju složenost odnosa između suvremene politike ili politika s jedne strane i sredstava društvene komunikacije.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Objasniti složenost odnosa između politike i medija 2. Opisati tijek razvoja odnosa medija i politike 3. Analizirati ulogu medija u demokratskim sustavima. 4. Izdvojiti glavne značajke komunikacijskih modela u politici 5. Analizirati osnovne postavke komunikacijskih modela u politici.
Literatura
Obvezna

Peruško Čulek, Z. (1999). Demokracija i mediji. Zagreb: Barbat

McNair, B. (2007). An Introduction to Political Communication. London: Routledge Street, J. (2003). Masovni mediji, politika i demokracija. Zagreb: Fakultet političkih znanosti

Dopunska

Chomsky, N. (2002). Mediji, propaganda i sistem. Zagreb: Što čitaš?

Meyer, T. (2003). Mediokracija. Medijska kolonizacija politike. Zagreb: Fakultet političkih znanosti

Le Goff, J.-P. (2005). Svemogući mediji. Europski glasnik. 10(10): 339-346

Chomsky, N. (2005). Što čini dominantne medije dominantnima. Europski glasnik. 10(10):  199-207

Diamond, E., Bates, S. (1992). The spot: The Rise of Political Advertising on Television. Cambridge: MIT Press

Oates, S. (2008), Introduction to Media and Politics, Thousand Oaks: Sage Publications

Sparrow B. H. (1999). Uncertain Guardians. The News Media As A Political Institution. Baltimore: The Johns Hopkins University Press

Richard G., Mughan A. (ur), (2000). Democracy and the Media, A Comparative Perspective, Cambridge: Cambridge University Press

Marcinowski F., Pfetsch B, (ur), (2009). Politik in der Mediendemokratie. Wiesbaden: Deutsche Vereinigung für Politische Wissenschaft

Cook E. T. (2005). Governing the News. The News Media as A Political Institution. Chicago: The University of Chicago Press

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;

Seminarski rad i izlaganje

Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno na nastavi i na dva kolokvija

Način polaganja ispita

Nastavne aktivnosti – seminarski rad i izlaganje; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni);

 

Završni ispit (usmeni).

Način ocjenjivanja

Način stjecanja ocjene:

  1.  Nastavne aktivnosti – 70% ocjene
  •    Seminarsko izlaganje – max. 20 bodova
  •    1. kolokvij – max. 25 bodova
  •    2. kolokvij – max. 25 bodova

        2. Završni ispit (usmeni ispit) – 30% ocjene ( max. 30 bodova)

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50-64 bodova

dobar (3) – 65-79 bodova

vrlo dobar (4) – 80-89 bodova

izvrstan (5) – 90 do 100 bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Seminarsko izlaganje 0.76 20
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Ukupno tijekom nastave 3.86 70
Završni ispit 1.14 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 8. i 15. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje - uvod u predmet, predstavljanje plana i programa rada, pojašnjenje studentskih obveza, obavezne i dopunske literature, pojašnjenje sustava bodovanja
2. Uloga medija u demokratskim sustavima
3. Socijalizam i kompetitivna elitistička demokracija
4. Pluralizam, neopluralizam i klasični pluralizam
5. Neopluralizam – korporativizam
6. Nova desnica i neoliberalizam
7. Participativna demokracija – nova ljevica
8. Kolokvij
9. Prosuđujuća demokracija i komunitarizam
10. Povijesni pregled odnosa medija i politike
11. Mediji kao politička institucija
12. Demokracija i vijesti
13. Suvremeno poimanje politike, medija i njihovih odnosa
14. Mediji u ulozi političkih aktera
15. Kolokvij
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvod u seminarsku nastavu
2. Prezentacija seminarske teme
3. Prezentacija seminarske teme
4. Prezentacija seminarske teme
5. Prezentacija seminarske teme
6. Prezentacija seminarske teme
7. Prezentacija seminarske teme
8. Kolokvij
9. Prezentacija seminarske teme
10. Prezentacija seminarske teme
11. Prezentacija seminarske teme
12. Prezentacija seminarske teme
13. Prezentacija seminarske teme
14. Prezentacija seminarske teme
15. Kolokvij