Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Marketinško komuniciranje
Kratica predmeta KOMP6-1 Šifra predmeta 172518
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Ivan Balabanić
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail ivan.balabanic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 617
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Lucija Mihaljević
Akademski stupanj Doktorica znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail lucija.mihaljevic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 635
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Polaznici će steći temeljna znanja o upravljanju marketinškim komunikacijama te spoznati učinke tržišne komunikacije na uspjeh poduzeća, industrija i nacionalnih ekonomija. Ovaj predmet omogućit će polaznicima i usvajanje potrebnih znanja (i teorijskih i praktičnih) za organiziranje kampanja interaktivne marketinške komunikacije kao najpropulzivnijem području u marketinškoj komunikaciji. Ciljevi predmeta ogledaju se u korištenju teorijskih i praktičnih spoznaja cjelovitog komunikacijskog miksa u postizanju ciljeva postavljenih u marketinškoj strategiji. U suvremenom svijetu metode i oblici marketinške komunikacije su se strahovito promijenili zahvaljujući napretku tehnologije, posebno elektronike. Stoga je na marketinškim menadžerima da prate te promjene i integriraju sve oblike komunikacije tako da se postignu maksimalni sinergijski učinci u djelovanju na ponašanje potrošača.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Izdvojiti i objasniti te diskutirati o načelima upravljanja marketinškim komunikacijama. Prepoznati, objasniti, ilustrirati i vrednovati učinke tržišne komunikacije na uspjeh poduzeća, industrija i nacionalnih ekonomija. Argumentirano osmisliti organizaciju kampanja interaktivne marketinške komunikacije.
Literatura
Obvezna

Kesić, T. (2003). Integrirana markentiška komunikacija, Zagreb: Opinio. (odabrana poglavlja)

Solomon, G. Bamossy, S. Askegaard, M. K. Hogg (2015). Ponašanje potrošača, Europska slika, 4. izdanje, Zagreb : Mate (odabrana poglavlja)

Kotler, P., (2001). Osnove marketinga, Zagreb, Mate (odabrana poglavlja)

Dopunska

Belch, George E, Belch, Michael A, (2011). Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective, 9th edition, Global Edition, McGraw-Hill.

Duncan, Tom (2005). Principles of Advertising and IMC (2nd edition), McGraw-Hill.

Fill, Chris. (2006). Marketing Communication: Engagement, Strategies and Practice, 4th edition, Prentice Hall.

Kotler, Philip and K.L. Keller. (2011). Marketing Managment (14th edition), Prentice Hall.

Martinović, M. (ur.) (2012) Marketing u Hrvatskoj, Mate: Zagreb

Panian, Ž. (2003) Odnosi s klijentima u e – poslovanju, Zagreb: Sinergija.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1.    Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)

2.    Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave

Način polaganja ispita

1.    Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti

2.    Završni pismeni ispit (minimum za prolaz na usmenom ispitu je 50% točne riješenosti)

Način ocjenjivanja
  1. Nastavne aktivnosti – 70%:

        a)    1. kolokvij – 25%
        b)    2. kolokvij – 25%
        c)    seminarsko izlaganje – 20%

 2. Završni pismeni ispit – 30%

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
dobar (3) – 65 do 79,9% bodova
dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova
nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Seminarsko izlaganje 0.8 20
Kolokvij-međuispit 0.9 25
Kolokvij-međuispit 0.9 25
Ukupno tijekom nastave 3.8 70
Završni ispit 1.2 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 8. i 15. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvod u predmet
2. Koncept i oblici integrirane marketinške komunikacije
3. Proces i element marketinške komunikacije
4. Marketinška analiza mass medija
5. Upravljanje markama i izgradnja brenda
6. Potrošači kao marketinški subjekti i objekti
7. Oglašavanje i kreativne strategije uvjeravanja
8. 1. kolokvij
9. Planiranje i provedba marketinške kampanje
10. Publicitet i sponzorstvo
11. Planiranje marketinškog miksa
12. Među-kulturno marketinško komuniciranje
13. Mjerenje učinkovitosti marketinške komunikacije
14. Marketing na društvenim mrežama
15. 2. kolokvij
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvod u seminarski rad
2. Analiza slučaj 1
3. Analiza slučaja 2
4. Izlaganje seminarskih radova
5. Izlaganje seminarskih radova
6. Izlaganje seminarskih radova
7. Izlaganje seminarskih radova
8. Izlaganje seminarskih radova
9. Izlaganje seminarskih radova
10. Izlaganje seminarskih radova
11. Izlaganje seminarskih radova
12. Izlaganje seminarskih radova
13. Izlaganje seminarskih radova
14. Izlaganje seminarskih radova
15. Izlaganje seminarskih radova