Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Liječenje boli
Kratica predmeta SESD4-1 Šifra predmeta 144274
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 24
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Damir Sapunar
Akademski stupanj doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor u trajnom zvanju
Kontakt e-mail damir.sapunar@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Ivan Šklebar
Akademski stupanj doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail ivan.sklebar@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Kata Šakić
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje Redoviti profesor u trajnom zvanju
Kontakt e-mail kszdravcevic@mefos.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj predmeta je upoznati studente s osnovama patofiziologije boli, osposobiti ih u prepoznavanju bolnih stanja i mjerenju intenziteta boli odgovarajućim skalama. Pored osnovnih znanja o pojedinim skupinama analgetika i koanalgetika te indikacijama za njihovu primjenu kroz nastavu, naročito seminarski dio, polaznici će se osposobiti za suvereno upravljanje medicinskom dokumentacijom o boli te suvremenim oblicima organizacije liječenja boli. Poseban cilj predmeta je upoznati studente s metodama obezboljenja poroda te mogućim komplikacijama pojedine metode kako bi bili osposobljeni detektirati iste te poduzeti potrebne mjere.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Očekuje se da studenti kroz predavanja te seminare ovladaju znanjima i dijagnostičkim vještinama prepoznavanja i mjerenje boli, indikacijama i kontraindikacijama primjene pojedinih analgetika i njihovim nuspojavama. Usvojeno znanje i stečene vještine moraju studente osposobiti za suvereno participiranje u multidisciplinarnom timu za liječenje akutne ili kronične boli. Posebno je važno da studenti usvoje potrebna znanja o indikacijama i kontraindikacijama pojedinih metoda analgezije za porod kako bi mogli uspješno nadzirati kvalitetu analgezije te pravovremeno intervenirati u slučaju pojave komplikacija ili neželjenih nuspojava,
Literatura
Obvezna

Jukić M, Majerić Kogler V, Fingler M. (ur). Bol – uzroci i liječenje. Zagreb, Medicinska naklada 2011.

Dopunska

Smjernice Hrvatskog društva za liječenje boli. Dostupno na:
http://www.hdlb.org/publikacije/publikacije-za-zdravstvene-djelatnike/

smjernice-hrvatskog-drustva-za-lijecenje-boli/

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (pohađanje najmanje 60% nastave)
2. Uredno izvršene seminarske obaveze

3. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika.

Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:
1. Nastavne aktivnosti: seminarski rad
2. Završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do
ukupne ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Samostalni rad 0.1 0
Seminarski rad 1.2 30
Ukupno tijekom nastave 2.1 30
Završni ispit 2.9 70
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Epidemiologija boli
2. Javnozdravstveni, socijalni, spiritualni, etički i ekonomski aspekti boli
3. Anatomske, fiziološke i patofiziološke osnove bolnog osjeta
4. Procjena (mjerenje boli)
5. Medikamentozna (farmakološka) terapija boli
6. Nefarmakološke metode u liječenju boli
7. Multimodalni i multidisciplinarni pristup liječenju boli
8. Karakteristična bolna stanja i pristup dijagnostici, liječenju i prevenciji
9. Principi i specifičnosti liječenja maligne boli
10. Bol kod posebno vulnerabilnih skupina: djeca, trudnice, stari bolesnici
11. Metode obezboljenja poroda
12. Promicanje zdravog životnog stila u prevenciji boli - Edukacija bolesnika i/ili članova obitelji
13. Organizacijski oblici liječenja boli i uloga medicinske sestre / primalje
14.
15.