Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
1.
Usmjerenje Znanstveno istraživanje medija i odnosi s javnošću

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Kvalitativne metode II. (dubinske tehnike)
Kratica predmeta KD1 2-3 Šifra predmeta 186873
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema.
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Jadranka Kraljević
Akademski stupanj Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail jakicakr@gmail.com Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Damir Mravunac
Akademski stupanj Diplomirani sociolog i filozof Zvanje Predavač
Kontakt e-mail damir.mravunac@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 679
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Upoznavanje sa dubinskim kvalitativnim metodama i tehnikama. Razvijanje sposobnosti primjene kvalitativne metodologije u komunikologiji. Stjecanje vještine planiranja, organiziranja i provođenja najvažnijih kvalitativnih metoda te vještina pismenog i usmenog izvješćivanja.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Interpretirati rezultate kvalitativnih tehnika istraživanja. Objasniti zaključke u kvalitativnim istraživanjima. Definirati, objasniti i primijeniti tehnike prikupljanja podataka. Analizirati kvalitativne podatke. Vrednovati i interpretirati valjanost nalaza kvalitativnih istraživanja. Osmisliti kvalitativno kvantitativni nacrt istraživanja. Vrednovati dosege kvalitativnih istraživanja.
Literatura
Obvezna

Charmaz, K. (2014). Constructing Grounded Theory. London; Thousand Oaks, Calif.: SAGE. (Odabrani dijelovi)

Gee, J. P. (2014). How to Do Discourse Analysis: A Toolkit. London: Routledge. (Odabrani dijelovi)

Saldaña, J. (2016). The coding manual for qualitative researchers. London: SAGE. (Odabrani dijelovi)

Friese, S. (2014). Qualitative data analysis with ATLAS.ti. Los Angeles, Calif.: SAGE.

Dopunska

Milas, G. (2005). Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Gee, J. P. (2014). An Introduction to Discourse Analysis: Theory and Method. London: Routledge.

Fairclough, N. (2013). Critical discourse analysis: The critical study of language. Abingdon: Routledge.

Mertens, D. M. (2015). Research and evaluation in education and psychology: Integrating diversity with quantitative, qualitative, and mixed methods. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc.

Elliott, R., Fischer, C. T. i Rennie, D. L. (1999). Evolving guidelines for publication of qualitative research studies in psychology and related fields. British Journal of  Clinical Psychology, vol. 38, br 3:215-229.

Hayes, N., ur. (1997). Doing Qualitative Analysis in Psychology, Philadelphia, PA: Psychology Press.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom planu nastave
  2. Uredno izvršene nastavnih obveze u okviru vježbi.

     3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti kroz vježbe i kolokvije.

Način polaganja ispita

1) Nastavne aktivnosti: praktična vježba – prikupljanje i prezentiranje podataka; 1. kolokvij (pismeni); 2. kolokvij (pismeni).

2) Završni ispit (pismeni).

Način ocjenjivanja

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:

  1. Nastavne aktivnosti: praktična vježba – prikupljanje i prezentiranje podataka (20 bodova) + 1. kolokvij (25 bodova)  +  2. kolokvij (25 bodova)
  2. Završni ispit  (30 bodova – pismeni i usmeni: za prolaz je nužno odgovoriti na 50 % postavljenih pitanja tj. osvojiti najmanje 15 od maksimalnih 30 bodova)

 Minimum za prolaz je 50%  ocjene.

 Ukupna ocjena temeljena je na bazi 100 bodova:

 dovoljan (2)  –  50-64,9 bodova

 dobar  (3) –  65-79,9 bodova

 vrlo dobar  (4)  –  80-89  bodova

 odličan  (5)  –  90 i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Praktični rad 0.76 20
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Ukupno tijekom nastave 3.86 70
Završni ispit 1.14 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 8. i 14. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje.
2. Obilježja i značajke dubinskih tehnika u kvalitativnoj metodologiji.
3. Područja i ciljevi primjene kvalitativnih metoda.
4. Dubinski intervju
5. Dubinski intervju: priprema, provođenje i analiziranje
6. Fokus grupe
7. Fokus grupe: priprema, provođenje i analiziranje
8. Kolokvij
9. Tradicionalna etnografska metoda i njezine inačice
10. Dijagnostičke tehnike u kvalitativnim metodama
11. Projektivne tehnike u kvalitativnim metodama
12. Izvođenje zaključaka u kvalitativnim istraživanjima
13. Predstavljanje rezultata i pisanje izvještaja
14. Kolokvij
15. Završno predavanje i evaluacija
Vježbe
Tjedan Tema
1. Uvodno: način rada
2. Vježbe kvalitativnih metoda i tehnika
3. Vježbe kvalitativnih metoda i tehnika
4. Vježbe kvalitativnih metoda i tehnika
5. Vježbe kvalitativnih metoda i tehnika
6. Vježbe kvalitativnih metoda i tehnika
7. Vježbe kvalitativnih metoda i tehnika
8. Kolokvij
9. Prezentacija prikupljenih podataka
10. Prezentacija prikupljenih podataka
11. Prezentacija prikupljenih podataka
12. Prezentacija prikupljenih podataka
13. Prezentacija prikupljenih podataka
14. Kolokvij
15. Evaluacija vježbi