Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
1.
Usmjerenje Interkulturalna komunikacija i novinarstvo

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Kvalitativne metode I.
Kratica predmeta KD2 1-4 Šifra predmeta 186794
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Jadranka Kraljević
Akademski stupanj Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail jakicakr@gmail.com Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Damir Mravunac
Akademski stupanj Diplomirani sociolog i filozof Zvanje Predavač
Kontakt e-mail damir.mravunac@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 679
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj je predmeta upoznavanje s osnovama deskriptivne i inferencijalne statistike. Osposobljavanje za kritičko čitanje i razumijevanje znanstvenih radova iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti, u kojima se koriste statistički postupci. Osposobljavanje za korištenje bazičnih statističkih postupaka

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Definirati i objasniti osnovna obilježja kvalitativne metode istraživanja Usporediti i vrednovati kvalitativne metode u odnosu na kvantitativne metode, te vrednovati njihovu primjenjivost na područje komunikacijskih i informacijskih znanosti. Opisati filozofsku osnovu i povijesne izvore kvalitativne metode. Definirati obilježja i značajke dubinskih tehnika u kvalitativnoj metodologiji. Odrediti u kojim okolnostima primijeniti pojedine tehnike.
Literatura
Obvezna

Milas, G. (2005). Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap. (str. 571-613)

Luker, K.  (2008). Salsa Dancing into the Social Sciences. Research in an Age of Info-glut. Cambridge: Harvard University Press.

Maxwell, J. A. (2013). Qualitative research design: An interactive approach. Thousand Oaks,  Calif:  SAGE Publications.

Denzin, N. H. i LIncoln, Y. S., ur. (2005). The SAGE Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks: SAGE. (Odabrana poglavlja.)

Dopunska

Yin, R. K. (2007). Studija slučaja – dizajn i metode. Zagreb: Fakultet političkih znanosti

Nagy Hesse-Biber, S. (2010). Mixed methods research: Merging theory and practice, New York: Guilford Press.

Krueger, R. A., i Casey, M. A. (2015). Focus groups: A practical guide for applied research. Los Angeles: SAGE.

Miles, M. B., Huberman, A. M., i Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. Thousand Oaks, Calif: SAGE.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu.
  2. Uredno izvršene nastavnih obveza u okviru vježbi.
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti kroz vježbe i kolokvije.
Način polaganja ispita

1) Nastavne aktivnosti  odabir i izrada nacrta istrživanja; 1. kolokvij (pismeni); 2. kolokvij (pismeni).

2) Završni ispit (pismeni).

Način ocjenjivanja

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:

  1.  Nastavne aktivnosti – odabir i izrada nacrta istrživanja (20 bodova) + 1. kolokvij (25 bodova)  +  2. kolokvij (25 bodova)
  2. Završni ispit  (30 bodova – pismeni i usmeni: za prolaz je nužno odgovoriti na 50 % postavljenih pitanja tj. osvojiti najmanje 15 od maksimalnih 30 bodova)

 Minimum za prolaz je 50%  ocjene.

 Ukupna ocjena temeljena je na bazi 100 bodova:

dovoljan (2)  –  50-64,9 bodova

dobar  (3) –  65-79,9 bodova

vrlo dobar  (4)  –  80-89  bodova

odličan  (5)  –  90 i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Praktični rad 0.76 20
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Ukupno tijekom nastave 3.86 70
Završni ispit 1.14 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 7. i 14. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje.
2. Temeljna obilježja kvalitativne metode.
3. Razlika u odnosu na kvantitativne metode.
4. Filozofska osnova i povijesni izvori.
5. Tehnike prikupljanja podataka.
6. Dubinski intervju.
7. Kolokvij.
8. Fokus grupe.
9. Kvalitativno opažanje.
10. Analiza kvalitativnih podataka.
11. Valjanost nalaza kvalitativnih istraživanja.
12. Dosezi kvalitativnih istraživanja.
13. Miješani kvalitativno kvantitativni nacrti.
14. Kolokvij.
15. Završno predavanje i evaluacija.
Vježbe
Tjedan Tema
1. Uvodne upute.
2. Priprema i izlaganje nacrta istraživanja.
3. Priprema i izlaganje nacrta istraživanja.
4. Priprema i izlaganje nacrta istraživanja.
5. Priprema i izlaganje nacrta istraživanja.
6. Priprema i izlaganje nacrta istraživanja.
7. Kolokvij.
8. Priprema i izlaganje nacrta istraživanja.
9. Priprema i izlaganje nacrta istraživanja.
10. Priprema i izlaganje nacrta istraživanja.
11. Priprema i izlaganje nacrta istraživanja.
12. Priprema i izlaganje nacrta istraživanja.
13. Priprema i izlaganje nacrta istraživanja.
14. Kolokvij.
15. Evaluacija nacrta istraživanja.