Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (redoviti) Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Komunikacijske vještine
Kratica predmeta SESP2-2 Šifra predmeta 144115
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 2
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Krunoslav Novak
Akademski stupanj doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail krunoslav.novak@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 655
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Kristijan Sedak
Akademski stupanj mag.comm. Zvanje Asistent
Kontakt e-mail kristijan.sedak@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 651
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj predmeta je predočiti studentima osnovna načela, vrste i oblike ljudske komunikacije te specifičnosti komunikacije u zdravstvu i osposobiti ih za učinkovitu komunikaciju s pacijentima i članovima njihovih obitelji.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Nakon odslušanog predmeta i izvršenih svih obveza student će: - izreći definiciju komunikacije, objasniti pojam, vrste, ciljeve i načela komunikacije; - nabrojiti obilježja informacijske i terapijske komunikacije; - prepoznati i demonstrirati osnovne neverbalne i paraverbalne poruke; - objasniti i usporediti osnovne komunikacijske stilove; - prepoznati i demonstrirati osnovne prepreke u komunikaciji s pacijentom i članom obitelji; - prepoznati i razriješiti jednostavne prigovore u odnosu s pacijentom i članovima obitelji; - usporediti i protumačiti specifičnosti komunikacije s osobama ograničenih komunikacijskih sposobnosti, djecom, adolescentima i starijim osobama; - pripremiti i izvesti prezentaciju na zadanu temu iz područja sestrinstva; - identificirati i odabrati primjeren stil vođenja u timu.
Literatura
Obvezna

1. Kathleen K. Reardon: Interpersonalna komunikacija – Gdje se misli susreću, „Alineja”, Zagreb 1998.
2. Donald C. Pennington: Osnove socijalne psihologije, Naklada Slap, Jastrebarsko 1996.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
2. Uredno izvršene vježbe

Način polaganja ispita

Vrednovanje studentskog rada kroz završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.9 0
Aktivnost na nastavi 0.3 30
Ukupno tijekom nastave 1.2 30
Završni ispit 0.8 70
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 2 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvod u komunikaciju
2. Definicija komunikacije, pojam, vrste, ciljevi i načela komunikacije
3. Verbalna i neverbalna komunikacija
4. Prepreke u komunikaciji
5. Slušanje, značaj slušanja i tehnike aktivnog slušanja
6. Prigovori i tehnike rješavanja prigovora
7. Povratna informacija
8. Asertivna komunikacija
9. Empatija i značaj empatije u komunikaciji s pacijentom i njegovom obitelji
10. Komunikacija s osobama ograničenih komunikacijskih sposobnosti
11. Komunikacija s djecom i adolescentima
12. Komunikacija sa starijim osobama
13. Prezentacijske vještine
14. Komunikacija u timu
15.