Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Kliničke vježbe zdravstvene njege 1
Kratica predmeta SP2-6 I Šifra predmeta 171655
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Vježbe 150
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Marta Čivljak
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail marta.civljak@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 618
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj predmeta je studentima prenijeti znanje o osnovnim načelima zdravstvene njege, bazičnim vještinama zdravstvene njege. Stečeno i usvojeno znanje i vještine trebaju omogućiti razumijevanje osnovnih načela zdravstvene njege te primjenu bazičnih vještina u sestrinskoj praksi.

Predmet uključuje stjecanje znanja i vještina te primjenu stečenog znanja i vještina iz područja obuhvaćenih predmetom: Osnove zdravstvene njege i Proces zdravstvene njege.
Procjena stanja bolesnika, prijem, premještaj i otpust bolesnika, mjerenje vitalnih funkcija, postupci dezinfekcije i sterilizacije, uzimanje uzoraka krvi i izlučevina za dijagnostičke postupke, primjena terapije, zdravstvena njega nepokretnog bolesnika, zdravstvena njega bolesnika u zadnjem stadiju života, zdravstvena njega osoba starije životne dobi. Tijekom kliničkih vježbi na kliničkim odjelima studenti se uključuju u provođenje zdravstvene njege bolesnika s naglaskom na procjenu stanja bolesnika, definiranje problema u bolesnika te provođenje intervencija usmjerenih na rješavanje problema.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
- opisati zdravstvenu njegu bolesnika temeljenu na ljudskim potrebama; - opisati prijem, premještaj i otpust pacijenta; - provoditi zdravstvenu njegu nepokretnog bolesnika, gerijatrijskog bolesnika, bolesnika u zadnjem stadiju života; - provoditi higijenu ruku; - provoditi osobnu higijenu bolesnika; - provoditi njegu usne šupljine; - dokumentirati unos i iznos tekućine i hrane, prepoznati odstupanja te poduzeti primjerene intervencije; - provoditi intervencije pomoći pri kretanju, premještanju bolesnika; - provesti postupak dezinfekcije i sterilizacije; - izmjeriti vitalne znakove, uočiti odstupanja od normalnih vrijednosti te poduzeti primjerene intervencije; - procijeniti tjelesne izlučevine, prepoznati patološka stanja te primijeniti odgovarajuće intervencije; - provoditi terapijske postupke (uvođenje urinarnog katetera i primjena klizme); - primijeniti enteralnu i parenteralnu terapiju; - dokumentirati sestrinsku skrb.
Literatura
Obvezna
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seNe Isključivo kontinuirano praćenje nastaveDa Ulazi u prosjekNe
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave
2. Uredno izvršene vježbe

Način polaganja ispita
Način ocjenjivanja
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 5 100
Ukupno bodova tijekom nastave 5 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE