Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (redoviti) Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Kliničke vježbe zdravstvene njege 3
Kratica predmeta SESP6-5 Šifra predmeta 144234
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Vježbe 150
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Marta Čivljak
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail marta.civljak@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 618
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Razviti potrebno znanje i vještine za rad u provođenju zdravstvene njege kirurških bolesnika, specifično stručno znanje, vještine i stajališta u psihološkoj i fizičkoj pripremi bolesnika za operativni zahvat, znanje i vještine u prepoznavanju poslijeoperacijskih teškoća i komplikacija te osnovne postupke zbrinjavanja istih, prepoznati i reagirati na bolesnikove potrebe, uz holistički pristup, iz područja zdravstvene njege, razviti sposobnosti praćenja novih dostignuća i usvajati nove spoznaje i znanje, provoditi sve postupke zdravstvene njege u skladu s etičkim kodeksom, provoditi edukaciju bolesnika, prepoznati psihološka stanja bolesnika, razviti znanje o terapijskim postupcima u psihijatrijskih bolesnika te nuspojavama psihofarmakoterapije, razviti vještinu rada s bolesnicima u grupi (grupna terapija).

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Student može: - definirati i primijeniti osnovna pravila i postupke kirurške asepse - odjeća, obuća, prostor, instrumentarij; - analizirati prijeoperacijsku psihološku pripremu bolesnika - inokulacija stresom; - izvesti prijeoperacijsku fizičku pripremu bolesnika - priprema operativnog polja, priprema gastrointestinalnog trakta; - pripremiti i izvesti premedikaciju; - pratiti i voditi prijeoperacijsku sestrinsku dokumentaciju; - pratiti i dokumentirati poslijeoperacijsko stanje bolesnika, vitalne funkcije: tlak, puls, disanje, temperatura, bol; - prepoznati poslijeoperacijske komplikacija – krvarenje, hipovolemijski šok, dehiscencija i disrupcija kirurške rane, infekcija kirurške rane, paralitički ileus, duboka venska tromboza, plućna embolija; - prepoznati i tretirati poslijeoperacijske teškoće – bol, mučnina, povraćanje, abdominalna distenzija, štucavica; - provjeriti stanje i funkcionalnost torakalne drenaže – monitoring, B ulau, negativni tlak, balans tekućine - praćenje i dokumentiranje, prevencija komplikacija; - sudjelovati u praćenju Hemodinamskog monitoringa – mjerenje CVT, priprema bolesnika i pribora, izvođenje; - provoditi zdravstvenu njegu bolesnika na umjetnoj ventilaciji – priprema ventilatora, njega dišnih putova bolesnika, praćenje rada ventilatora, praćenje i zapisivanje svih promjena u bolesnika; - promatrati proces cijeljenja rane i sudjelovati u previjanju kirurške rane; - prepoznati simptome i znakove infekcije kirurške rane: temperatura, bol, iscjedak, crvenilo; - izvesti zdravstvenu njegu bolesnika sa stomom – urostoma, ileostoma, kolostoma, traheostoma: priprema bolesnika i pribora, izvođenje; - znati nove smjernice naprednog održavanja života – pribor i primjena; - definirati razliku totalne, parcijalne i enteralne prehrane – indikacije, priprema potrebnog pribora i materijala te izvođenje uz poznavanje mogućih komplikacija; - provoditi zdravstvenu njegu neurokirurškog bolesnika - umjetna ventilacija, monitoring intrakranijalnog tlaka; - objasniti i povezati pravila položaja neurokirurškog bolesnika u krevetu; - procijeniti i pratiti uspješnost preoperativne, intraoperativne i postoperativne zdravstvene njege; - planirati, primijeniti i procijeniti uspješnost postupaka u specijalnim područjima kirurške zdravstvene njege; - provoditi edukaciju bolesnika; - opisati simptome pojedinih duševnih poremećaja; - identificirati moguće rizične čimbenike; - odabrati primjerene intervencije usmjerene zadovoljavanju osnovnih potreba; - procijeniti stanje bolesnika i moguću manipulaciju (simulacija/disimulacija); - navesti terapijske pravce i metode liječenja duševnih bolesnika; - nabrojiti i objasniti vrste psihofarmaka; - identificirati moguće neželjene učinke psihofarmakoterapije; - koristiti skale procjene mentalnog statusa; - pripremiti bolesnika za elektrokonvulzivnu stimulaciju; - kreirati rad u maloj grupi, velikoj grupi i terapijskoj zajednici; - napraviti plan savjetovanja bolesnika i njegove obitelji; - planirati intervencije usmjerene skrbi za ovisnike; - demonstrirati metode zaštite u slučaju pojave agresivnog ponašanja; - identificirati i analizirati simptome i stanja koja mogu upućivati na samoubilačko ponašanje; - odabrati intervencije usmjerene rehabilitaciji i resocijalizaciji bolesnika; - organizirati nastavak skrbi za bolesnike u zajednici.
Literatura
Obvezna
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seNe Isključivo kontinuirano praćenje nastaveDa Ulazi u prosjekNe
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave 
2. Uredno izvršene vježbe

Način polaganja ispita
Način ocjenjivanja
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 5 100
Ukupno tijekom nastave 5 100
Završni ispit
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE