Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij povijesti Godina
studija
1.
Usmjerenje Stari vijek i srednji vijek

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Klasični jezik - latinski
Kratica predmeta POVD116 Šifra predmeta 131595
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Seminari 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Mirjana Matijević Sokol
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor
Kontakt e-mail mmsokol@ffzg.hr Telefon +385 (1) +385 (0) 98 9794 895
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Stipe Ledić
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail stipe.ledic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 629
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi: Studenti će tijekom semestra, čitajući izvorne latinske tekstove iz antičkog doba, proširiti poznavanje morfologije, sintakse i leksika klasičnog latinskog jezika. Steći će uvid u korpus najpoznatijih rimskih pisaca.
Sadržaj: Izbor tekstova iz opusa pisaca: 1. Gaj Salustije Krisp; 2. Gaj Julije Cezar; 3. Marko Tulije Ciceron; 4. Kornelije Tacit i drugi izbor iz rimske historiografske proze

 

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Prikupiti temeljna znanja o piscima koji se obrađuju na seminaru; 2. Savladati (znati prevesti) i primijeniti latinski leksik; 3. Prepoznati i odrediti morfološke strukture u izvornom latinskom tekstu; 4. Prepoznati, odrediti i znati prevesti sintaktičke strukture u izvornom latinskom tekstu; 5. Definirati povijesne okolnosti nastanka obrađenog teksta.
Literatura
Obvezna

 Izabrani latinski tekstovi – dijele se tijekom nastave; D. Salopek, D. Škiljan, Z. Šešelj, Orbis Romanus 2, Zagreb 2002.; M. Divković, Latinsko–hrvatski rječnik, Zagreb 2006. (i druga izdanja); 

Dopunska

D. Salopek, D. Škiljan, Z. Šešelj, Orbis Romanus 2, Zagreb 2002.; V. Gortan, O. Gorski, P. Pauš, Latinska gramatika, Zagreb 2005. (i druga izdanja)

Marević, J., Latinsko-hrvatski enciklopedijski rječnik, I.dio, II dio, Velika Gorica-Zagreb 2000.; V. Vratović, “Rimska književnost”, u: Povijest svjetske književnosti II (ur. F. Čale) Zagreb 1982.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Uredno pripremljeni latinski tekstovi za nastavu – savladan vokabular, pismeno pripremljena morfološka i sintaktička analiza teksta;
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35 % tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.
Način polaganja ispita
  1. Nastavne aktivnosti – priprema za nastavu; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni);
  2. Završni ispit (usmeni).
Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene

  • izvršena priprema za nastavu – 10%
  • 1. kolokvij – 30%
  • 2. kolokvij – 30%

b) Završni ispit – 30% ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

  • usmeni ispit – 30%
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Kolokvij-međuispit 0.66 30
Kolokvij-međuispit 0.66 30
Domaća zadaća 0.22 10
Ukupno tijekom nastave 2.34 70
Završni ispit 0.66 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3 100
Datumi kolokvija 1. kolokvij: 9. nastavni termin;
2. kolokvij: 14. nastavni termin
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Seminari
Tjedan Tema
1. Pregled nastave i studentskih obveza; Pregled rimske knjičevnosti
2. Bellum Iugurtinum – izbor iz djela
3. In Catilinam I-IV – izbor iz djela
4. In Catilinam I-IV – izbor iz djela
5. Cicero: Epistulae ad familiares - izbor iz djela
6. Cicero: Epistulae ad familiares - izbor iz djela
7. Cicero: Epistulae ad familiares - izbor iz djela
8. Cicero: Epistulae ad familiares - izbor iz djela
9. Caesar: Comentarii de Bello Gallico – izbor iz djela
10. Comentarii de Bello Civili – izbor iz djela
11. Comentarii de Bello Civili – izbor iz djela
12. Tacit: Annales – izbor iz djela
13. Tacit: Annales – izbor iz djela
14. Rimska historiograffija - izabrani tekstovi
15. Rimska historiografija - izabrani tekstovi; sinteza