Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (redoviti) Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Javno zdravstvo
Kratica predmeta SESP3-8 Šifra predmeta 144147
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Marica Miletić Medved
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Marta Čivljak
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail marta.civljak@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 618
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Dinko Puntarić
Akademski stupanj doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor u trajnom zvanju
Kontakt e-mail dinko.puntaric@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj predmeta je predočiti studentima javnozdravstvene pojmove i probleme te ih osposobiti da primjenjuju i analiziraju javnozdravstvene probleme i samostalno procjenjuju uzročno-posljedične čimbenike. Cilj predmeta je osposobiti studente za samostalno planiranje sestrinskih postupaka i mjera u području javnog zdravstva.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Nakon odslušanog predmeta i izvršenih svih obveza student će: - objasniti osnovne pojmove iz područja javnog zdravstva (zdravlje, sustav zdravstvene zaštite, zdravstveno gospodarstvo); - identificirati i opisati čimbenike rizika koji utječu na zdravlje u svim skupinama društvene zajednice te analizirati i povezati odnos između njih; - opisati metode društvene intervencije na području socijalne sigurnosti, nezaposlenosti i zdravlja; - protumačiti odnose između socijalnih potreba i socijalne zaštite, suzaštite i samozaštite; - predložiti i samostalno planirati sestrinske postupke i mjere u preventivno-medicinskom i socijalno-medicinskom aspektu na svim razinama zdravstvene zaštite; - procijeniti učinke sestrinskih postupaka i mjera u preventivno-medicinskom i socijalno-medicinskom aspektu.
Literatura
Obvezna

Puntarić D., Stašević, I., Ropac, D. i sur.: Javno zdravstvo, Medicinska naklada/Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb 2017.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave).
2. Uredno izvršene vježbe

Način polaganja ispita

Vrednovanje studentskog rada kroz završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.3 0
Aktivnost na nastavi 0.5 30
Ukupno tijekom nastave 1.8 30
Završni ispit 1.2 70
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Definiranje zdravlja i sustava zdravstvene zaštite
2. Činitelji koji utječu na zdravlje
3. Unapređenje i promocija zdravlja
4. Zdravstvene potrebe i zdravstveni zahtjevi
5. Zdravstveno stanje stanovništva
6. Populacijska dinamika i demografska obilježja
7. Zdravlje pojedinca i zajednice
8. Čimbenici rizika za zdravlje
9. Zdravstveno gospodarstvo
10. Metode društvene intervencije na području socijalne sigurnosti
11. Nezaposlenost i zdravlje
12. Socijalne potrebe i socijalna zaštita
13. Suzaštita i samozaštita
14. Ocjena zdravstvenog stanja stanovništva
15. Intervencija prilikom kroničnih bolesti