Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) Godina
studija
1., 2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Istraživanje u sestrinstvu - razlikovni
Kratica predmeta RAZ-1 Šifra predmeta 176963
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 24
Seminari 15
Vježbe 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Dario Sambunjak
Akademski stupanj doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail dario.sambunjak@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 642
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Dalibor Čavić
Akademski stupanj magistar znanosti Zvanje Predavač
Kontakt e-mail dalibor.cavic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 619
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Ana Tikvica Luetić
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail ana.luetic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Roberto Antolović
Akademski stupanj doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor u trajnom zvanju
Kontakt e-mail roberto.antolovic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj predmeta je upoznati studente s osnovama istraživačke metodologije. Prikazati studentima načine korištenja informacija vezanih uz područje zdravstvene njege i sestrinsku profesiju. Prikazati studentima primjenu statističkih metoda i postupaka u zdravstvenoj njezi. Upoznati studente s vrstama istraživanja u području zdravstvene njege.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Nakon odslušanih predavanja studenti će moći: - primijeniti znanje iz istraživačke metodologije te ih integrirati sa stečenim znanjem o korištenju informacija iz područja zdravstvene njege i primjeni statističkih metoda i postupaka u navedenome znanstvenom području, primijeniti temeljno znanje i vještine za istraživanja i uporabu stručne i znanstvene literature; - objasniti različite ustroje istraživanja u zdravstvu; - primijeniti različite načine prikazivanja podataka prikupljenih u istraživanju; - procijeniti kritičke prikaze podataka i kritički analizirati znanstvena izvješća o istraživanjima u području zdravstvene njege.
Literatura
Obvezna

1. Marušić M., ur.: Uvod u znanstveni rad u medicini, 4. izdanje, Medicinska naklada, Zagreb 2008.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekNe
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave).
2. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika.

Način polaganja ispita

Vrednovanje studentskog rada kroz završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.8 0
Samostalni rad 0.6 0
Ukupno bodova tijekom nastave 4 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Znanstveno istraživanje
2. Hipoteza i statistička hipoteza
3. Vrste istraživanja
4. Planiranje istraživanja
5. Tumačenje rezultata
6. Prikaz podataka
7. Znanstvena publikacija
8. Građa znanstvenoga članka
9. Objavljivanje istraživanja
10.
11.
12.
13.
14.
15.