Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
1.
Usmjerenje Interkulturalna komunikacija i novinarstvo

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Istraživačko novinarstvo
Kratica predmeta KD2 1-2 Šifra predmeta 186792
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Krunoslav Novak
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail krunoslav.novak@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 655
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Suzana Peran
Akademski stupanj Doktorica znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail suzana.peran@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj je predmeta izložiti osnove istraživačkoga novinarstva s teorijskoga i praktičnoga aspekta, s naglaskom na hrvatsko istraživačko novinarstvo u kontekstu europske kontinentalne tradicije i angloameričke tradicije. Studenti će biti upoznati sa specifičnostima istraživačkoga novinarstva u raznim medijima kao i s analizom važnijih primjera istraživačkih radova, a ujedno će se razmotriti i sama definicija istraživačkoga novinarstva u usporedbi s temeljnim poslanjem novinarstva.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Definirati osnovne pojmove iz istraživačkoga novinarstva. Izdvojiti glavne značajke i specifičnosti istraživačkoga novinarstva u raznim medijima. Usporediti europsku kontinentalnu i angloameričku tradiciju u istraživačkom novinarstvu. Analizirati osnovne postavke istraživačkih radova. Prepoznati ulogu i značaj istraživačkoga novinarstva u suvremenome svijetu.
Literatura
Obvezna

Bešker, I., Obad, O. i dr. (2004), Istraživačko novinarstvo, Zagreb: Press Data.

Spark, D. (1999), Investigative Reporting. A Study in Technique, Oxford: Focal Press.

Dopunska

De Burgh, H. (ed.) (2000), Investigative Journalism. Context and Practice, London / New York: Routledge.

Hunter, M. L. (2011); Story-based Inquiry: A manual for investigative journalists, UNESCO, http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001930/193078e.pdf.

Stober, R., (1992), „Medien als vierte Gewalt – Zur Verantwortung der Massenmedien“, u: Wittkämper, Gerhard W. (ur.), Medien und Politik, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Ullman, J., Colbert, J. (eds.) (1992), The Reporter’s Handbook. An Investigator’s Guide to Documents and Techniques, New York: St. Martin’s Press.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu.
  2. Uredno izvršene vježbe.
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno kroz vježbe i dva kolokvija.
Način polaganja ispita

1) Nastavne aktivnosti – vježbe; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni).
2) Završni ispit (usmeni).

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50-64,9 %

dobar (3) – 65-79,9 %

vrlo dobar (4) – 80-89,9 %

izvrstan (5) – 90-100 %

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene

     Vježbe – max. 20 %;

    1. kolokvij – max. 25 %;

    2. kolokvij – max. 25 %;

b) Završni ispit

   Usmeni ispit – max. 30 % (za prolaz je nužno točno odgovoriti na 50 % postavljenih pitanja).

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Rad na vježbama 0.76 20
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Ukupno tijekom nastave 3.86 70
Završni ispit 1.14 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 7. i 15. tjedan nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvod u istraživačko novinarstvo: osnovni pojmovi i definicija
2. Osnovna načela istraživačkoga novinarstva
3. Povijest istraživačkoga novinarstva
4. Europska kontinentalna tradicija i angloamerički model istraživačkoga novinarstva
5. Praksa istraživačkoga novinarstva u hrvatskim medijima
6. Metodika istraživačkoga rada u istraživačkom novinarstvu (osobine istraživačkih uradaka, osnovni model istraživanja, preliminarno istraživanje, središnje istraživanje)
7. Prvi kolokvij
8. Dostupnost podataka: javne baze podataka, podatci dostupni na internetu
9. Istraživačko intervjuiranje
10. Istraživačko novinarstvo u tisku i u elektroničkim medijima
11. Istraživačko novinarstvo na internetu i u digitalnim medijima
12. Etika istraživačkoga novinarstva
13. Zakonski okviri i istraživačko novinarstvo
14. Istraživačko novinarstvo i uređivačka politika (interesi oglašivača, komercijalizacija medija).
15. Drugi kolokvij
Vježbe
Tjedan Tema
1. Uvodne vježbe – upoznavanje sa sadržajem i ciljem vježbi
2. Osnovna načela istraživačkoga novinarstva
3. Povijest istraživačkoga novinarstva
4. Europska kontinentalna tradicija i angloamerički model istraživačkoga novinarstva
5. Praksa istraživačkoga novinarstva u hrvatskim medijima
6. Metodika istraživačkoga rada u istraživačkom novinarstvu (osobine istraživačkih uradaka, osnovni model istraživanja, preliminarno istraživanje, središnje istraživanje)
7. Prvi kolokvij
8. Dostupnost podataka: javne baze podataka, podatci dostupni na internetu
9. Istraživačko intervjuiranje
10. Istraživačko novinarstvo u tisku i u elektroničkim medijima
11. Istraživačko novinarstvo na internetu i u digitalnim medijima
12. Etika istraživačkoga novinarstva
13. Zakonski okviri i istraživačko novinarstvo
14. Istraživačko novinarstvo i uređivačka politika (interesi oglašivača, komercijalizacija medija).
15. Drugi kolokvij