Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Interpersonalna komunikacija
Kratica predmeta KOMP1-4 Šifra predmeta 132354
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Irena Sever Globan
Akademski stupanj Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail irena.sever@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706683
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj predmeta je osposobiti studente za razumijevanje procesa i osnovnih značajki interpersonalne komunikacije (racionalne i emotivne, verbalne i neverbalne), i to na teoretskoj i praktičnoj razini. Studenti će biti upoznati s komunikacijskim kompetencijama, oblicima konverzacije i persuazije, etičkim aspektima interpersonalnog komuniciranja i međukulturalne razlike, te će na kraju predmeta biti sposobni učinkovitije komunicirati u različitim situacijama i kontekstima.

Sadržaj predmeta: Značajke intrerpersonalne komunikacije. Neverbalna i verbalna komunikacija. Razvoj komunikacije kod djece. Šum u komunikaciji. Interpersonalna komunikacijska kompetencija: društvene vještine; konverzacija. Persuazija. Međusobna privlačnost: od prvih dojmova do bliskih veza. Odnosi. Interpersonalna komunikacija u različitim kontekstima. Prosocijalno ponašanje: zašto ljudi pomažu? Agresija: zašto nanosimo bol drugima.

 

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Definirati osnovne pojmove iz područja interpersonalne komunikacije. 2. Prepoznati ulogu i značaj interpersonalne komunikacije za osobni i socijalni razvoj. 3. Izdvojiti glavne značajke verbalne i neverbalne komunikacije. 4. Interpretirati teorijske perspektive iz područja interpersonalne komunikacije. 5. Predložiti vlastite modele uspješne komunikacije u međukulturalnoj komunikaciji. 6. Objasniti ulogu interpersonalne komunikacije u razvoju komunikacijskih kompetencija.
Literatura
Obvezna

Reardon, K. K. (1998). Interpersonalna komunikacija: gdje se misli susreću. Zagreb: Alineja. (odabrana poglavlja)

Aronson, E., Wilson,  T. D., Akert, R. M. (2005). Socijalna psihologija.  Zagreb: MATE d.o.o. (odabrana poglavlja)

Duck, S. (2014). Odnosi među ljudima. Jastrebarsko: Naklada Slap. (odabrana poglavlja)

Thich, N., H. (2015). Umijeće komuniciranja. Zagreb: Planetopija.

Burić Moskaljov, M. (2014). Poruke bez riječi: umijeće neverbalnog komuniciranja. Zagreb: TIM press.

Pease, A. i B. (2011). Velika škola govora tijela. Zagreb: Mozaik knjiga. (odabrana poglavlja)

Dopunska

Schulz von Thun, F. (2005). Kako međusobno razgovaramo 3. „Unutarnji tim“ i komunikacija primjerena situaciji: komunikacija, ličnost, situacija. Zagreb: Erudita.

Hall, J. A., Knapp, M. L. (2010). Neverbalna komunikacija u ljudskoj interakciji. Zagreb: Slap (poglavlja 1., 6., 7., 8., 9.).

Knapp, M. L. (2005). Interpersonal communication and human relationship. Boston: Pearson.

Winkler, M., Commichau, A. (2008). Komunikacijsko-psihološka retorika. Zagreb: Erudita.

King, R. G. (1979). Fundamentals of human communication. New York: Macmillan.

 

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave.
2. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti.

Način polaganja ispita

1) Nastavne aktivnosti –  1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni).
2) Završni ispit (usmeni).

 

 

Način ocjenjivanja

1. Nastavne aktivnosti – 70%:

a)    1. kolokvij – 35%
b)    2. kolokvij – 35%

2.    Završni usmeni ispit – 30%

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
dobar (3) – 65 do 79,9% bodova
dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova
nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova

 

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Kolokvij-međuispit 0.77 35
Kolokvij-međuispit 0.77 35
Ukupno tijekom nastave 2.34 70
Završni ispit 0.66 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3 100
Datumi kolokvija 8. i 15. tjedan predavanja.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvod u studij ljudske komunikacije.
2. Značajke intrerpersonalne komunikacije.
3. Razvoj komunikacije kod djece.
4. Šumovi u interpersonalnoj komunikaciji.
5. Interpersonalne komunikacijske kompetencije.
6. Sukob i njegovo nenasilno rješavanje.
7. Asertivnost.
8. Kolokvij.
9. Persuazija.
10. Međusobna privlačnost: od prvih dojmova do bliskih veza. Partnerska komunikacija.
11. Neverbalna komunikacija.
12. Međukulturalna interpersonalna komunikacija.
13. Komunikacija unutar grupe.
14. Interpersonalna komunikacija u različitim društvenim kontekstima.
15. Kolokvij.