Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Interna medicina
Kratica predmeta SP3-1 I Šifra predmeta 171653
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 2
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 24
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Jasna Čerkez Habek
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail jasna.habek@gmail.com Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Diana Rudan
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail drudan3@yahoo.com Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Marinko Marušić
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail marinko.marusic1@zg.t-com.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Domagoj Mosler
Akademski stupanj doktor medicine Zvanje Asistent
Kontakt e-mail domagoj.mosler@gmail.com Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj predmeta je prenijeti studentima znanje iz etiologije te o mehanizmima nastanka bolesti, s njihovim kliničkim manifestacijama, dijagnostičkim postupcima, osnovnim laboratorijskim i instrumentalnim pretragama i principima liječenja. Osposobiti polaznike studija za bolje razumijevanje bolesničke problematike s kojom se susreću u svakidašnjem radu. Stečeno znanje omogućit će im sudjelovanje u dijagnostičkoj obradi bolesnika, praćenju terapijskih postupaka i ishoda liječenja te veću samostalnost u radu.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Nakon odslušanog predmeta student će biti osposobljen: - objasniti osnovna načela nastanka internističkih bolesti; - prepoznati hitna stanja u internističkih bolesti; - objasniti patogenezu internističkih bolesti; - prepoznati simptome i znakove internističkih bolesti; - opisati važnost dijagnostičkih postupaka u otkrivanju bolesti; - objasniti metode liječenja internističkih bolesti; - opisati komplikacije internističkih bolesti.
Literatura
Obvezna

1. Hadžić N. i sur.: Priručnik interne medicine, Školska knjiga, Zagreb 1989.
2. Vrhovac B. i sur.: Interna medicina
3. Čučević B.: Odabrana poglavlja iz pulmologije – nastavni tekstovi, VZŠ, Zagreb 2002.
4. Morović-Vergles J.: Odabrana poglavlja iz kliničke imunologije, reumatologije i alergologije – nastavni tekstovi, VZŠ, Zagreb 2002.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave)
  2. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika.
Način polaganja ispita

Vrednovanje kroz studentskog rada kroz završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.7 0
Samostalni rad 0.2 0
Ukupno tijekom nastave 0.9 0
Završni ispit 1.1 100
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 2 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Bolesti kardiovaskularnoga sustava
2. Bolesti dišnog sustava
3. Bolesti probavnoga sustava
4. Klinička imunologija i reumatologija
5. Bolesti endokrinog sustava
6. Bolesti krvi i krvotvornih organa
7. Bolesti bubrega i mokraćnih putova
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.