Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (redoviti) Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Informatika u zdravstvenoj njezi
Kratica predmeta SESP2-1 Šifra predmeta 144114
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 2
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Vježbe 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Livia Puljak
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje Redoviti profesor
Kontakt e-mail livia.puljak@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Dalibor Čavić
Akademski stupanj magistar znanosti Zvanje Predavač
Kontakt e-mail dalibor.cavic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 619
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Ines Birkić Belanović
Akademski stupanj magistra sestrinstva Zvanje
Kontakt e-mail ines.birkic.belanovic@gmail.com Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Ivan Reiner
Akademski stupanj mag.iur. Zvanje Predavač
Kontakt e-mail ivan.reiner@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 647
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Studentu predočiti osnove informatike te sestrinske informatike i njezinu primjenu u području zdravstvene njege. Stečeno znanje trebalo bi pomoći studentu u razumijevanju zdravstvenih informacijskih sustava, osobito u hrvatskome zdravstvenom sustavu, računalnih tehnika u sestrinskoj praksi te postupaka rada s relacijskim bazama podataka. Usvojene vještine omogućile bi studentu primjenu računala u komunikaciji i pretraživanju baze podataka te primjenu informatičke tehnologije u sestrinskoj dokumentaciji.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Nakon odslušanog predmeta studenti će moći: - opisati i objasniti temeljne pojmove informatike te zdravstvenih informacijskih sustava; - objasniti i primijeniti računalne tehnike u procesu zdravstvene njege; - odabrati relevantne baze podataka koje su primjenjive u procesu zdravstvene njege te za učenje i istraživanje; - primijeniti informatičku tehnologiju u svim komunikacijskim procesima u zdravstvenim ustanovama; - primijeniti informatiku u procesu unapređenja sestrinske dokumentacije i zaštiti zdravstvenih i osobnih podataka bolesnika.
Literatura
Obvezna

1. Kern, J., Petrovečki, M. (ur.): Medicinska informatika. Medicinska naklada, Zagreb 2009. (odabrana poglavlja)
2. Somek, M.: Skripta iz informatike, Zdravstveno veleučilište, e-stranice Katedre za informatiku, Zagreb 2010.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave).
2. Uredno izvršene vježbe i domaća zadaća.

Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:
1. Nastavne aktivnosti: domaća zadaća
2. Završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do
ukupne ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.3 0
Domaća zadaća 0.2 30
Ukupno tijekom nastave 1.5 30
Završni ispit 0.5 70
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 2 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Određenje temeljnih pojmova informatike
2. Tehnička osnovica informatičkih sustava - osnovni dijelovi i njihova funkcija
3. Programska potpora potrebna za rad računalnih sustava
4. Osnovni oblici primjene računala u pretraživanju baze podataka
5. Zdravstveni informacijski sustavi: načela i razine
6. Primjena informatike u unapređenju procesa zdravstvene njege
7. Primjena informatičke tehnologije u svim komunikacijskim procesima u zdravstvenim ustanovama
8. Primjena e-sestrinske dokumentacije i njezino stalno poboljšavanje
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.